مطالعه آزمایشگاهی تأثیر فاصله مانع سکویی مستغرق جلوی موج‌شکن توده‌سنگی شکل‌پذیر در کاهش عدد آسیب

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

2 گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز

3 گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، پردیس بین‌المللی ارس، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از مطالعه‌ حاضر، بررسی آزمایشگاهی تأثیر وجود مدافع سکویی مستغرق در پایداری موج­ شکن­ های شکل­ پذیر و تعیین فاصله بهینه مدافع از موج­ شکن، با تکیه بر عدد آسیب می باشد. آزمایش­ های تحقیق در فلوم (Flume) موج­ ساز 35 متری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری انجام یافت و امواج اثرگذار بر موج­ شکن از نوع تصادفی با طیف جانسواپ (JONSWAP) در نظر گرفته شد. به­ وسیلۀ روش فتوگرامتری (Photogrammetry) بُرد کوتاه و با ساخت مدل موج­ شکن، تغییر شکل سازه بر مبنای برداشتِ جابه­ جایی مصالح در نقاط شاخص انجام و تغییر پروفیل موج­ شکن ترسیم و مساحت فرسایش یافته و عدد آسیب، در 8 مقطع عرضی، در فواصل یکسان به دست آمد. بر مبنای آزمایش­ های انجام یافته، با تحلیل اثر تعداد امواج برخوردکننده به موج­ شکن، 3000 موج برای رسیدن به حالت پایدار، در نظر گرفته شد. به ­ازای رشد ارتفاع موج نسبی از 36/0 به 48/0 و از 48/0 به 6/0، عدد آسیب به ­ترتیب 12/39 و 44/44 درصد و به ­ازای رشد پریود موج نسبی از 6/0 به 8/0 و از 8/0 به یک، عدد آسیب به ­ترتیب 94/22 و 26/28 درصد افزایش می­ یابد. با به‌کارگیری مانع متصل جلوی سازه، عدد آسیب 701/0 و در فواصل 5، 10، 15 و 20 سانتی­متری اعداد آسیب به­ ترتیب 679/0، 768/0، 826/0، 993/0 می­ گردد که فاصله 5 سانتی­متری مدافع از موج­ شکن بیش­ترین تأثیر و کم­ترین عدد آسیب را نشان می ­دهد؛ به­ طوری­ که وجود مانع در این فاصله، باعث کاهش 15/39 درصدیِ عدد آسیب می­ شود. از این­ رو بر مبنای مطالعه آزمایشگاهی انجام‌یافته در این تحقیق، فاصله 5 سانتی­متری مدافع مستغرق از موج­ شکن شکل ­پذیر توده ­سنگی به­ عنوان بهترین فاصله پیشنهاد می­ گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Analysis of the Effect of the Distance of a Submerged Berm in front of a Reshaping Rubble Mound Breakwater on Diminishing the Damage Parameter

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Aalami 1
  • Ramin Vafaeipoor 2
  • Alireza Naseri 3
  • Alireza Mojtahedi 1
1 Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Civil Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Aras International Campus, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Numerous studies have been conducted on the performance of breakwaters. Armor layer stability and structural porosity, height, and size on reshaping rubbed mound breakwaters have been frequently studied. Sayao and Da Silva (2016) analyzed the relationships of breakwater parameters, e.g., wall slope, crest width, and height, with the behavior of incident waves. It is crucial to evaluate the stability and damage parameter of breakwaters. Research has shown that characteristic variables are important in the damage estimation of breakwaters to improve accuracy and reduce tests (Janardhan et al., 2015). Submerged breakwaters reduce wave energy and can be an effective alternative to protect the existing breakwaters (Bungin, 2021). The present study aimed to explore the effects of a submerged obstacle in the seaward (and its position) on the stability of a rubble mound breakwater based on the damage parameter. Tests were carried out in the absence and presence of a submerged obstacle at a distance of 0-20 cm with 5-cm intervals (seaward) to evaluate the effect of the distance on the breakwater damage parameter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rubble mound breakwater
  • Random wave
  • Damage parameter
  • Submerged obstacle
  • Photogrammetry
خسروی بابـادی م، گلشنی ع، قانعی اردکانی ا، کرمی متین ا، "اصول طراحی موج­ شکن ­ها"، سازمان صنایع دریایی، 1396، 23-42.
عطایی آشتیانی ب، "مهندسی سواحل (هیدرودینامیک سواحل)"، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، 1385، 214-218.
قنبریان م، "موج ­شکن­ های توده سنگی جلد اول (انواع موج­ شکن ها، مبانی طراحی و کلیات)"، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، 1389، 15-19.
لطف ­الهی ­یقین م ع، نصیرائی ح، "مدل­سازی عددی نیروهای وارده از طرف امواج سونامی بر سازه­ های ساحلی"، اقیانوس­ شناسی، 1394، 6 (24)، 23-30.
موسوی ش، "موج­ شکن ­های توده سنگی جلد دوم (طراحی موج ­شکن­ های توده سنگی)"، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، 1389، 93-115
نصیرائی ح، حیدرزاده م، شفیعی­ فر م، "مدل­سازی عددی نیروهای وارده از طرف امواج بلند (سونامی) بر موج­ شکن­ های کیسونی"، مهندسی عمران شریف، 1395، 2 (2/3)، 32، 3-12.
Andersen TL, “Hydraulic response of rubble mound breakwaters (scale effects- berm breakwaters)”, University of Alborg, Denmark, 2006.
Bungin ER, “The effect of square submerged breakwater on wave transmission in the coastal area”, AC2SET (2020), IOP Conf. series: Materials Science and Engineering, 2021.
Burcharth HF, “Design of breakwaters”, Department of Civil Engineering, Alborg University, Denmark, 1993.
Campos A, Castillo C, Sanchez RM, “Damage in rubble mound breakwaters. Part I: Historical review of damage models”, Journal of Marine Science and Engineering, 2020, 8, 317.
Cox JC, Clark GR, “Design and development of a tandem breakwater system for Hammond Indiana”, Coastal structures and breakwaters. Thomas Telford, London, 1992, 111-121.
He F, Huang Z, Law AW, “Hydrodynamic performance of a rectangular floating breakwater with and without pneumatic chambers: An experimental study”, Ocean Engineering, 2012, 51, 16-27.
Janardhan P, Harish N, Rao S, Shirlal KG, “Performance of variable selection method for the damage level prediction of reshaped berm breakwater”, ICWRCOE, Aquatic Procedia, 2015, 4, 302-307.
Jian Xu T, Wang XR, Guo WJ, Dong H, Hou HM, “Numerical simulation of combined effect of pneumatic breakwater and submerged breakwater on wave damping”, Taylor and Francis: Ships and offshore structures, 2020.
Juhl J, Jensen OJ, “Features of berm breakwaters and practical experience”, Proceeding of International Conference on coastal and port Eng. in developing countries. RJ Brazil, 1307-1320.
Lamberti A, Tomasicchio GR, Guiducci F, “Reshaping breakwaters in deep and shallow water conditions”, Proceeding of 24th International Conference on Coastal Engineering Kobe, Japan, ASCE, 1994, 1343-1358.
Neves AC, Veloso Gomes F, Taveira Pinto F, “Analysis of the wave-flow interaction with submerged breakwaters”, WIT Transactions on Modelling and Simulation, 2007, 46, 147-154.
Panagiota G, Christos M, Panayotis P, “Optimized reliability-based upgrading of rubble mound breakwaters in a changing climate”, Journal of Marine Science and Engineering, 2018, 6 (92).
Qin H, Mu L, Tang W, Hu Z, “Numerical study of the interaction between peregrine breather based freak waves and twin-plate breakwater”, Journal of Fluids and Structures, 2019, 87, 206-227.
Quiroga I, Vidal C, Lara J, Gonzalez M, Sainz A, “Stability of rubble-mound breakwaters under tsunami first impact and overflow based on laboratory experiments”, Coastal Engineering, 2018, 135, 39-54.
Rao S, Pramod rao B, “Stability of berm breakwater with reduced armour stone weight”, Ocean Engineering, 2003, 31, 1577-1589.
Sayao O, Da Silva RF, “Analysis of rubble mound breakwater damage: Case study of existing breakwater rehabilitation”, IX Pinac Copedec Conference, 2016.
Sayao O, “On the profile reshaping of berm breakwaters”, Coastal structures, 1998, 99, 224-265.
Smith DAY, Warner PS, Sorensen RM, “Submerged-crest breakwater design, advances in coastal structures and breakwaters”, Thomas Telford, London, 1996, 208-219.
Stefanutti Stocks Marine, “Rubble mound breakwater vs tandem breakwater cost estimation”, Cape Town, Stefanutti Stocks Marine, 2015.
Tulsi K, Phelp D, “Monitoring and maintenance of breakwaters which protect port entrances”, Proceeding of the 28th South African Transport Conference, 2009, 317-332.
Twu SW, Liu CC, Hsu WH, “Wave damping characteristics of deeply submerged breakwaters”, ASCE Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, 2001, 127 (2), 97-105.
Van der Meer JW, “Conceptual design of rubble mound breakwaters”, Delft Hydraulics, Report No. 483, 1993.