یادگیری از تجربه‌های مربوط به افزایش هزینه ناشی از تأخیر زمانی در پروژه ‌سد نعمت‌آباد

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 گروه عمران، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد

چکیده

در ایران اطلاعات و تجربیاتی فراوان و ارزشمندی در مدیریت ساخت پروژه‌ها روزانه به­ دست ‌می‌آید. متأسفانه این تجربیات در ذهن افراد پروژه می‌مانند و جهت یادگیری دیگران مستند و چاپ نمی‌شوند. با این نگاه، ‌در این مقاله عوامل تأخیر و اثر آن‌ها روی افزایش زمان و هزینه در یک پروژه‌ واقعی (سد نعمت‌آباد) در صنعت سدسازی کشور بررسی می‌شوند. این پروژه‌ با سه قرارداد ساخت متفاوت دارای تجربیات ارزشمندی است. میزان تأخیر به­ وجود آمده و علل آن با بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه‌ حضوری با عوامل درگیر در پروژه تحلیل می‌شوند. درس‌های گرفته‌شده از علت عدم موفقیت‌ها در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه جهت کمک به مهندسان فعال در مدیریت پروژه‌های سدسازی ارائه می‌شوند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که کارفرما، قوانین و مقررات و پیمانکاران تأثیر قابل‌توجه برافزایش زمان و هزینه سد نعمت‌آباد داشته اما مشاور و عامل‌های دیگر تأثیر قابل‌توجه برافزایش‌های مذکور نداشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Learning from Experience of Cost Imposed to Nemat-Abad Dam Project due to Construction Delay

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Hosseinian 1
  • Samad Stejeloo 2
1 Department of Civil Engineering, University of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran
2 Department of Civil Engineering, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
چکیده [English]

In construction projects, a huge amount of daily data is created. However, such valuable data are not documented, analyzed and interpreted so that the construction community can learn from the experience of previous projects. Project experiences generally remain in the minds of the personnel, and when they leave the project, such a project experience is lost. This paper examines and analyzes the causes of the delay and their impact on the cost of the project in the construction of a dam project (Nemat-Abad dam) in Iran. This project with three different contracts and contractors has a great experience and valuable data. The extent and reasons for the delay are analyzed based on the involvement of project personnel in designed interviews.  Lessons learned from failure in project planning and control are provided. The paper is for those who are interested in dam projects. Delay is known as one of the most important problems of the construction industry in Iran. Although there is advanced literature on delays in construction projects, little work has been conducted to address the impact of delays on dam projects. The term delay is used in this paper in the sense of Hosseinian (2016) to refer to the difference between the planned completion time and the actual completion time of the project. Identifying the causes of delay helps the project manager learn from the mistakes of previous projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost and time overruns
  • Delay
  • Dam projects
  • Case study
الوانچی ا، فرمانی ن، حاجی ­یخچالی س، "ارزیابی و پیشنهاد راهکار مقابله با عوامل مؤثر بر تأخیر در روند اجرای پروژه‌های مسکونی در شهر مشهد"، مهندسی عمران، 1398.
توکلی ا، "با طرح‌های ناتمام عمرانی چه کنیم؟" پژوهشنامه اقتصادی، 1386، 7 (26).
حقانی م، قربانی و، کلباسی م، "شناسایی عوامل تأخیر در پروژه‌های برق منطقه‌ای تهران"، بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی برق، تهران، 1390.
شاکری ا، اتحادی س. امیری ا، "بررسی علل طولانی شدن پروژه‌ها و هزینه‌های ناشی از آن و ارائه راهکارهای مناسب (با نگاهی بر پروژه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان)"، 8 و 9 آبان ماه، اولین کنفرانس ملّی مدیریت پروژه‌های ساخت، دانشگاه فردوسی، مشهد، 1392.
شاکری ا، کارآموزیان ح، امیری ا، "بررسی علل تأخیر پروژه‌های عمرانی با رویکرد عدم تأمین مالی"، 13 و 14 اردیبهشت، دومین کنفرانس ملّی مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پردیس بندرعباس، 1391.
عربی س. اعظمی ­نژاد ب، "عدم تأمین مالی، مهم‌ترین عامل تأخیر پروژه‌های عمرانی در کشورهای درحال‌ توسعه"، 20 و 21 خرداد، اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، 1388.
مومنی م، تجزیه ­و تحلیل آماری با نرم ­افزار spss، چاپ سوم، تهران، کتاب نو، 1397.
کاظمی ح، کاتبی ع، کاظمی ع، "اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه‌های ساخت ­وساز در ایران با استفاده از فرایند تحیلی سلسله‌مراتبی"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 1398، 51 (1)، 85-98.
Abbasnejad B, Izadi Moud H, “Construction delays in Iranian civil engineering projects: An approach to the financial security of construction business”, Life Science Journal, 2013, 10 (2), 2632-2637.
Abd El-Razek ME, Bassioni HA, Mobarak AM, “Causes of Delay in Building Construction Projects in Egypt”, Journal of Construction Engineering and Management, 2008, 134 (11), 831-841.
Ahmed SM, Azhar S, Castillo M, Kappagantula P, “Construction delays in Florida: An empirical study”, Planning Consultant State of Florida Department of Community Affairs, 2003.
Akinsiku OE, Akinsulire A, “Stakeholders' perception of the causes and effects of construction delays on project delivery”, Journal of Construction Engineering and Project Management, 2012, 2 (4), 25-31.
Akogbe RKT, Feng X, Zhou J, “Importance and ranking evaluation of delay factors for development construction projects in Benin”, KSCE Journal of Civil Engineering, 2013, 17 (6), 1213-1222.
Alaghbari W, Kadir MRA, Salim A, “The significant factors causing delay of building construction projects in Malaysia”, Engineering, Construction and Architectural Management, 2007, 14 (2), 192-206.
Alinaitwe H, Apolot R, Tindiwensi D, “Investigation into the causes of delays and cost overruns in Uganda's public sector construction projects”, Journal of Construction in Developing Countries, 2013, 18 (2), 33-42.
Al-Momani AH, “Construction delay: A quantitative analysis”, International Journal of Project Management, 2000, 18 (1), 51-59.
Al-Kharashi A, Skitmore M, “Causes of delays in Saudi Arabian public sector construction projects”, Construction Management and Economics, 2009, 27 (1), 3-23.
Amoatey CT, Ameyaw YA, Adaku E, Famiyeh S, “Analysing delay causes and effects in Ghanaian state housing construction projects”, International Journal of Managing Projects in Business, 2015, 8 (1), 198-214.
Assaf SA, Al-Hejji S, “Causes of delay in large construction projects”, International Journal of Project Management, 2006, (24), 349-357.
Ayudhya BIN, “Evaluation of common delay causes of construction projects in Singapore”, Journal of Civil Engineering and Architecture, 2011, 5 (11), 1027-1034.
Aziz RF, Abdel-Hakam AA, “Exploring delay causes of road construction projects in Egypt”, Alexandria Engineering Journal, 2016, 55 (2), 1515-1539.
Aziz RF, “Ranking of delay factors in construction projects after Egyptian revolution”, Alexandria Engineering Journal, 2013, 52 (3), 387-406.
Barrasso J, Shuster B, “Factors contributing to cost increases and schedule delays in the olmsted locks and dam project”, United States Government Accountability Office (GAO), 2017, 147 (17).
Elawi GSA, Algahtany M, Kashiwagi D, Sullivan K, “Major factors causing construction delays in Mecca”, Journal for the Advancement of Performance Information and Value, 2015, 7 (1).
Emam H, Farrell P, Abdelaal M, “Causes of delay on infrastructure projects in Qatar”, In Proceedings of the 31st Annual ARCOM Conference, Lincoln, UK, Association of Researchers in Construction Management, Nottingham, UK, 773-782, 2015.
Frimpong Y, Oluyowe J, “Significant factors causing delay and cost overruns in construction of groundwater projects in Ghana”, Journal of Construction Research, 2003, 4 (2), 175-187.
Gunduz M, Nielsen Y, Ozdemir M, “Quantification of delay factors using the relative importance index method for construction projects in Turkey”, Journal of Management in Engineering, 2013, 29 (2), 133-139.
Haseeb M, Lu X, Bibi A, Dyian M, Rabbain W, “Problems of projects and effects of delays in the construction industry of Pakistan”, Australian Journal of Business and Management Research, 2011, 1 (5), 41-50.
Hinton R, Brownlw C, Mcmurray I, Cozens B, “SPSS Explained”, Routledge: Taylor & Francis Group, 2004.
Hosseinian S, “An optimal time incentive/disincentive-based compensation in contracts with multiple agents”, Construction Economics and Building, 2016, 16 (4), 35-43.
Kazaz A, Ulubeyli S, Tuncbilekli NA, “Causes of delays in construction projects in Turkey”, Journal of Civil Engineering and Management, 2012, 18 (3), 426-435.
Kaliba C, Muya M, Mumba K, “Cost escalation and schedule delays in road construction projects in Zambia”, International Journal of Project Management, 2009, 27 (5), 522-531.
Kaming PF, Olomolaiye PO, Holt GD, Harris FC, “Factors influencing construction time and cost overruns on high-rise projects in Indonesia”, Construction Management and Economics, 1997, 15 (1), 83-94.
Kim S, Tuan KN, Luu VT, “Delay factor analysis for hospital projects in Vietnam”, KSCE Journal of Civil Engineering, 2016, 20 (2), 519-529.
Kim Y, Kim K, Shin D, “Delay analysis method using delay section”, Journal of Construction Engineering and Management, 2005, 131 (11), 1155-1164.
Khoshgoftar M, Bakar AHA, Osman O, “Causes of delays in Iranian construction projects”, International Journal of Construction Management, 2010, 10 (2), 53-69.
Koushki PA, AL-Rashid K, Kartamd N, “Delays and cost increases in the construction of private residential projects in Kuwait”, Construction Management and Economics, 2005, 3 (23), 285-294.
Lawshe CH, “A quantitative approach to content validity”, Personnel psychology, 1975, 28 (4), 563-575.
Marzouk MM, El-Rasas TI, “Analyzing delay causes in Egyptian construction projects”, Journal of Advanced Research, 2014, 5 (1), 49-55.
Mansfield NR, Ugwu OO, Doran T, “Causes of delay and cost overruns in Nigerian construction projects”, International Journal of Project Management, 1994, 12 (4), 254-260.
Montgomery DC, Runger GC, Hubele NF, “Engineering statistics”, John Wiley and Sons, Asia, 2012.
Nyoni T, Bonga WG, “Towards factors affecting delays in construction projects: A case of Zimbabwe, Dynamic Research Journals-Journal of Economics and Finance, 2017, 2 (1), 12-28.
Omoregie A, Radford D, “Infrastructure delays and cost escalation: Causes and effects in Nigeria”, In Proceedings of the 6th International Postgraduate Research Conference in the Built and Human Environment, International Council for Research and Innovation in Building and Construction, 2006.
Odeh AM, Battaineh HT, “Causes of construction delay: Traditional contracts”, International Journal of Project Management, 2002, 20 (1), 67-73.
Oshungade OO, Kruger D, “A comparative study of causes and effects of project delays and disruptions in construction projects in the South African construction industry”, Journal of Construction Engineering and Project Management, 2017, 7 (1), 13-25.
Pourrostam T, Ismail A, “Causes and effects of delay in Iranian construction projects”, International Journal of Engineering and Technology, 2012, 4 (5), 598-601.
Rahman MD, Lee YD, Ha DK, “Investigating main causes for schedule delay in construction projects in Bangladesh”, Journal of Construction Engineering and Project Management, 2014, 4 (3), 33-46.
Sambasivan M, Soon YW, “Causes and effects of delays in Malaysian construction industry”, International Journal of Project Management, 2007, 25 (5), 517-526.
Saeb S, Khayat N, Telvari A, “Causes of Delay in Khuzestan Steel Company Construction Projects”, Industrial Engineering and Management Systems, 2016, 15 (4), 335-344.
Seboru MA, “An investigation into Factors Causing Delays in Road Construction Projects in Kenya”, American Journal of Civil Engineering, 2015, 3 (3), 51-63.
Sweis G, Sweis R, Hammad AA, Shboul A, “Delays in construction projects: The case of Jordan”, International Journal of Project Management, 2008, 26 (6), 665-674.
Tawil NM, Khoiry MA, Arshad I, Hamzah N, Jasri MF, Badaruzzaman WH, “Factors contribute to delay project construction in higher learning education case study UKM”, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2013, 5 (11), 3112-3116.
Torp O, Belay AM, Thodesen C, Klakegg OJ, “Cost development over-time at construction planning phase: Empirical evidence from Norwegian construction projects”, International Conference on Sustainable Design, Engineering and Construction, Procedia Engineering, (145), 1177-1184, 2016.
Tumi SAH, Omran A, Pakir AHK, “Causes of delay in construction industry in Libya”, International Conference on Economics and Administration 265-272, 2009.
Yang JB, Wei P, “Causes of delay in the planning and design phases for construction projects”, Journal of Architectural Engineering, 2010, 16 (2), 80-83.