سازگاری بین بتن اولیه و مصالح ترمیم در فرآیند ترمیم بتن

دوره 43.1، شماره 70، خرداد 1392، صفحه 1-13

---

سارا آرین منش؛ محمدرضا اصفهانی


تأثیر اعمال تنش‏ های برجا، مدل ‏سازی ناپیوستگی ‏ها و شرایط مرزی مناسب تکیه ‏گاه‏ های سنگی در تحلیل سدهای بتنی قوسی

دوره 42.4، شماره 69، اسفند 1391، صفحه 1-14

---

عادل فردوسی؛ احمدرضا مصطفی قره باغی؛ محمدتقی احمدی؛ محمدرضا چناقلو؛ مهرداد امامی تبریزی


تحلیل مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومت با مشخصات غیر‏قطعی

دوره 42.3، شماره 68، آذر 1391، صفحه 1-12

---

محمد رضا اصفهانی؛ فرزاد شهابیان؛ سیدمحمد صابری زاده


تحلیل اندرکنش دینامیکی سرریز و پی سد بارزو شیروان با استفاده از روش المان مرزی

دوره 42.2، شماره 67، شهریور 1391، صفحه 1-14

---

بابک امیدوار؛ محمد رحیمیان؛ علیرضا صناعی ها


مدل‏سازی پویای سیستم سد و آب‏های زیرزمینی به منظور مدیریت بهینه آب (مطالعه موردی: سد گلک)

دوره 44.1، شماره 74، خرداد 1393، صفحه 1-12

محمدتقی اعلمی؛ سعید فرزین؛ محمدحسین احمدی؛ بهزاد آقابالایی


تخمین انرژی شکست بتن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 42.1، شماره 66، خرداد 1391، صفحه 1-8

حسن افشین؛ نقدعلی چوپانی؛ هادی فتحی پورآذر


بررسی آزمایشگاهی استفاده از بتن بازیافت‌ شده در لایه زیراساس روسازی‌های راه

دوره 44.4، شماره 77، اسفند 1393، صفحه 1-11

وحید آین؛ سیّدمسعود نصرآزادانی؛ علیرضا خاوندی خیاوی؛ محمدحسین امین فر؛ جواد علیزاده صومعه


تأثیر سری صفحات مثلثی در قوس ملایم 90 درجه بر الگوی توپوگرافی بستر

دوره 45.3، شماره 80، آذر 1394، صفحه 1-11

محمد بهرامی یاراحمدی؛ محمود شفاعی‌بجستان


بررسی تأثیر اندازه، رطوبت ذرات و مالچ پلی‌اکریلیک اسید بر میزان فرسایش بادی

دوره 45.4، شماره 81، اسفند 1394، صفحه 1-6

ناهیده اسحقی سردرود؛ هوشنگ کاتبی؛ عبدالرضا میرمحسنی


تخمین عمق آبشستگی پایه‌های پل با استفاده از روش‌های آماری و الگوریتم‌های هوشمند

دوره 46.2، شماره 83، شهریور 1395، صفحه 1-13

سیدمرتضی سیدیان؛ ابوالحسن فتح آبادی


انتشار ترکیبات BTEX بنزین در خاک اشباع و غیر اشباع

دوره 46.3، شماره 84، آذر 1395، صفحه 1-15

کاظم بدو؛ بهاره محمدسیدی


تراکم‌پذیری خاک‌های سست تثبیت شده با سیمان

دوره 47.1، شماره 86، خرداد 1396، صفحه 1-9

احد اوریا؛ تقی بهبودی مصمم


تأثیر استفاده از زئولیت، میکروسیلیس و متاکائولن بر کارایی و مقاومت بتن خود متراکم

دوره 47.3، شماره 88، آذر 1396، صفحه 1-7

جمال احمدی؛ احمد بیگدلو؛ مهدی سلیمانی راد


ارائه نوعی اتصال تیر به ستون بتنی پیش‌ساخته و مقایسه آن با اتصالات رایج

دوره 48.2، شماره 91، شهریور 1397، صفحه 1-15

10.22034/ceej.2018.7903

جمشید اسماعیلی؛ سیدنیرم آهوقلندری؛ مسعود فرزام


جامدسازی آلاینده فلز سنگین سرب توسط نانوکپسول‌های پلیمری با روکش سیلیکاتی

دوره 48.3، شماره 92، آذر 1397، صفحه 1-11

10.22034/ceej.2018.8234

وحید رضا اوحدی؛ پارسا مهاجری؛ محمد امیری