کلیدواژه‌ها = Reinforced concrete
Numerical Analysis of Plastic Hinge Regions in RC Deep Beams under Concentrated and Distributed Loads

دوره 53.2، شماره 111، شهریور 1402، صفحه 168-178

10.22034/jcee.2022.41610.1960

دینا غازی نادر؛ رضا آقایاری


شبیه‌سازی معتبر چسبندگی- لغزش بین میلگرد و بتن

دوره 50.4، شماره 101، اسفند 1399، صفحه 73-82

10.22034/jcee.2020.22447.1555

مرتضی مهمی؛ وحید بروجردیان


ارزیابی پارامترهای خوردگی آرماتورها جهت تحلیل احتمالاتی تیرهای بتن مسلح

دوره 47.2، شماره 87، شهریور 1396، صفحه 89-99

بهروز کشته گر؛ آرش محمدی فارسانی؛ حسین علی رهدار


تحلیل غیر خطی تیرهای عمیق بتن مسلح به روش اجزای محدود

دوره 45.3، شماره 80، آذر 1394، صفحه 41-49

قادر صدقی متنق؛ مجید برقیان؛ مسعود فرزام