تحلیل غیر خطی تیرهای عمیق بتن مسلح به روش اجزای محدود

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده

تحلیل غیر خطی تنش در تیرهای عمیق بتن مسلح به روش عناصر محدود در این مقاله ارائه شده است. عوامل غیر خطی در نظر گرفته شده در نرم‌افزار NAOC، پلاستیسیتة بتن در فشار، تسلیم میلگردها، ترک­خوردگی بتن در کشش، خرد شدن بتن در فشار و پلاستیسیتة میلگردها می‌باشند. اطلاعات لازم برای تحلیل برنامه، وارد شده و در داخل فایل ورودی ذخیره می‌گردد. گرافیک برنامه برای ترسیم شکل کلی سازه و موقعیت میلگردها در المان­ها همراه با زیرنویس‌های مناسب، شکل تغییر شکل یافته سازه، نمودار بار- خیز و ... از جمله ویژگی­های ممتاز این برنامه است. نتایج حاصل از تحلیل در فایل خروجی ذخیره می‌شوند. نتایج به دست آمده برای مدل‌سازی­های مختلف توسط نرم‌افزار و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی، دقت، کارایی و قدرت برنامه را برای تحلیل غیر خطی تیرهای عمیق روشن می­سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Deep Beams with Finite Elements Method

نویسندگان [English]

  • Ghader Sedghi Matanagh
  • Majid Barghian
  • Masood Farzam
Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deep beams
  • Reinforced concrete
  • Finite elements method
  • Plasticity
  • Nonlinear analysis
[1]     Kong, F. K.," Reinforced Concrete Deep Beams", Blakie and Son Ltd., 1990, Glasgow and London, pp 1-206.
[2]     Azam, R., Soudki, Kh., "Structural Performance of Shear-Critical RC Deep Beams with Corroded Longitudinal Steel Reinforcement", Cement and Concrete Composites, 2012, 34 (8), 946-957.
[3]     Wang, Q., Hoogenboom, P. C. J., "Failure Modes and Serviceability of High Strength Self-Compacting Concrete Deep Beams", Engineering Failure Analysis, 2011, 18, 2272-2281.
[4]     Cheng, B., Su, R. K. L., "Numerical Studies of Deep Concrete Coupling Beams Retrofitted with a Laterally Restrained Steel Plate", Advances in Structural Engineering, 2011, 28, 903-916.
[5]     Mohammadhassani, M., Zamin Jumaat, M., Ashour, A., Jameel, M., "Failure Modes and Serviceability of High Strength Self-Compacting Concrete Deep Beams", Engineering Failure Analysis, 2011, 18, 2272-2281.
[6]     Yang, K. H., Eun, H. C., Chung, H. S., "The Influence of Web Openings on the Structural Behavior of Reinforced High-Strength Concrete Deep Beams", Engineering Structure, 2006, 28, 1825-1834.
[7]     Hassan Dirar, M. O. S., Morley, T. C., "Nonlinear Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Deep Beams", VIII International Conference on Computational Plasticity, CIMNE, Barcelona, 2005, pp 1-4.
[8]     Al-Shraify, B. I., "Nonlinear Finite Element Analysis of Continuous Deep Beam on Elastic Foundation", MSc Thesis, Faculty of Engineering, Nahrain University, Baghdad, Iraq, 2005.
[9]     Mahmoud, A. K. D., "Nonlinear Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Members under Long-Term Loading ", PhD Thesis, University of Baghdad, Baghdad, Iraq, 2001.
[10]   Onu, G., "Shear Effect in Beam Finite Element on Two-Parameter Elastic Foundation", Journal of Engineering Mechanics, 2000, September, 126 (9), 1104-1107.
[11]   Yin, J. H., "Comparative Modeling Study of Reinforced Beam on Elastic Foundation", ASCE Journal of Engineering Mechanics, 2000, 265-271.
[12]   Yin, J. H., "Closed-Form Solution for Reinforced Timoshenko Beam on Elastic foundation", ASCE Journal of Engineering Mechanics, 2000, 126 (8), 868-874.
[13]   Chen, C. N., "Solution of Beam on Elastic Foundation by DQUM", ASCE Journal of Engineering Mechanics, 1998, 1381-1384.
[14]   Vecchio, F. J., "Nonlinear Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Membranes", ACI Structural Journal, 1998, 29, 26-35.
[15]   Vecchio, F. J., "Finite Element Modeling of Concrete Expansion and Confinement", ASCE Journal of Structural Engineering, 1993, 118 (9), 2390-2406.
[16]   Gupta, A., Rangan, B. V., "High Strength Concrete (HSC) Structural Walls", ACI Structural Journal, 1998, 95 (2), 194-204.
[17]   Frantzeskakis, C., Theillout, J. N., "Nonlinear Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Structures with a Particular Strategy Following the Cracking Process", Computers and Structures, 1989, 31 (3), 395-412.
[18]   Cervenka, V., "Constitutive Model for Cracked Reinforced Concrete", ACI Structural Journal, 1985, 82 (6), 887-882.
[19]   Van Mier, J. G. M., "Examples of Non-Linear Analysis of Reinforced Concrete Structures with DIANA", Heron, 1987, 32 (3), 1-146.
[20]   Arabzadeh, A., "Analysis of Some Experimental Results of Simply Supported Deep Beams Using Truss Analogy Method", Iranian Journal of Science and Technology, 2001, 32 (43), 27-34.