دوره و شماره: دوره 45.3، شماره 80، آذر 1394، صفحه 1-150 (پاییز 1394) 

مقاله کامل پژوهشی

تأثیر سری صفحات مثلثی در قوس ملایم 90 درجه بر الگوی توپوگرافی بستر

صفحه 1-11

محمد بهرامی یاراحمدی؛ محمود شفاعی‌بجستان