دوره و شماره: دوره 52.4، شماره 109، بهمن 1401، صفحه 1-224 (زمستان 1401) 
بررسی تأثیر موانع گابیونی شکل بر رسوبات عبوری

صفحه 141-150

10.22034/jcee.2021.45190.2021

مهدی درخشان نیا؛ مهدی قمشی؛ سعید اسلامیان؛ سیدمحمود کاشفی پور


مقاله کامل پژوهشی

بررسی اثر سازه هوادهی بر الگوی جریان و قدرت جریان ثانویه و توزیع تنش برشی در قوس ملایم 90 درجه

صفحه 215-224

10.22034/jcee.2020.11225

پری ملکی؛ جواد احدیان؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ منوچهر فتحی مقدم؛ انتون اشلایز