پیش بینی خواص مکانیکی بتن سبک مسلح به الیاف بازالت حاوی دوده سیلیس و خاکستر بادی با سیستم استنتاج عصبی- فازی سازگار

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت

2 گروه مهندسی عمران، مؤسسه آموزش عالی کادوس، رشت

چکیده

بتن به­ عنوان یک ماده ساختمانی دارای مزایا و معایبی است. ازجمله معایب بتن، مقاومت و کرنش کششی بسیار کم و ترد بودن آن تحت بارگذاری خمشی یا فشاری است که این رفتار شکننده، موجب شکست ناگهانی سازه­های بتنی هنگام زلزله می­گردد. از سویی مقاومت کم سبک­دانه ­ها و شکنندگی این مصالح موجب بروز عملکرد ضعیف‌تر بتن‌های سبک در مقابل شکل­پذیری می­شود. در همین راستا، در این تحقیق به بررسی خصوصیات مکانیکی بتن سبک سازه­ای حاوی لیکا (Leca) و مقادیر مختلف الیاف بازالت (Basalt) (0 تا 5/0درصد) پرداخته شد. همچنین از مواد پوزولانی دوده سیلیس و خاکستر بادی به‌منظور اصلاح برخی خواص بتن در مخلوط­ های بتنی سبک به عنوان جایگزین بخشی از وزن سیمان استفاده شد. در مجموع 21 طرح اختلاط ساخته شده و خواص تازه و سخت­ شده آن در سنین مختلف 7 و 28 و 90 روزه تحت آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش­ ها نشان می­دهد حضور الیاف بازالت موجب کاهش اسلامپ و مقاومت فشاری به­ ترتیب تا 37 و 13 درصد می­شود. با این حال تمامی مخلوط ­ها دارای کیفیت در رده "خوب" و از نظر مقاومتی در گروه "بتن سازه­ای" قرار گرفته ­اند. همچنین افزودن الیاف موجب بهبود مقاومت­ های کششی و خمشی و نیز جمع شدگی شد. از سویی دیگر، به­ منظور پیش ­بینی نتایج تجربی از سیستم استنتاج عصبی- فازی سازگار، ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) به­ عنوان روشی مطمئن در ارزیابی و تخمین نتایج استفاده گردید که نتایج تحلیل عددی آن بیانگر برآورد دقیق نتایج تجربی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of the Mechanical Properties of Lightweight Basalt Fiber Reinforced Concrete Containing Silica Fume and Fly Ash with an Adaptive Neuro-fuzzy inference system (AFNIS)

نویسندگان [English]

  • S.Hosein Ghasemzadeh Mousavinejad 1
  • Farzad Johari Majd 2
  • Ashkan Saradar 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Kadous Institute of Higher Education, Rasht, Iran
چکیده [English]

Most studies show that some certain fiber can enhance to some extent both mechanical properties as well as ductility of lightweight concrete. On the other hand, due to high industrial potential as well as less damage to the environment, basalt fibers have gradually become an appropriate option to be used in the composite industries and thus is considered as a special competitor to other fibers (Ralegaonkar et al., 2018; Sadrmomtazi et al., 2018). In recent years, there has been a growing interest in the use of the intelligent inference and reasoning methods, including ANFIS and ANN to approximate nonlinear and complex concrete behaviors and predict its properties (Tesfamariam and Najjaran, 2007; Sadrmomtazi et al., 2013). Therefore, this study aimed to investigate mechanical properties of the lightweight structural concrete containing different amounts of basalt fibers (0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, and 0.5%) as well as pozzolanic materials (silica fume and fly ash). In addition, the modified ANFIS was used as a robust method to predict results to evaluate the experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptive neuro-fuzzy inference system
  • Basalt fiber
  • Fly ash
  • Lightweight concrete
  • Mechanical properties
  • Silica fume
Abnt NBR, 8522: “Concreto-Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão”, Rio de Janeiro, 2008.
Arslan ME, “Effects of basalt and glass chopped fibers addition on fracture energy and mechanical properties of ordinary concrete: CMOD measurement”, Construction and Building Materials, 2016, 114, 383-391.
Aslam M, Shafigh P, Nomeli MA, Jumaat MZ, “Manufacturing of high-strength lightweight aggregate concrete using blended coarse lightweight aggregates”, Journal of Building Engineering, 2017, 13, 53-62.
ASTM A, a387/A387M-17a “standard specification for pressure Vessel Plates, Alloy steel, Chromium-Molybdenum”, West Conshohocken (PA): ASTM International, 2017.
ASTM C, “Standard test method for length change of hardened hydraulic-cement mortar and concrete”, ASTM C157-08, 2008.
Astm C, 1018: “Standard test method for flexural toughness and first-crack strength of fiber-reinforced concrete (using beam with third-point loading)”, American Society of Testing Materials, USA, 1997.
ASTM C, 496-96, “Standard test method for splitting tensile strength of cylindrical concrete specimens”, 1996.
ASTM C150/C150M-20, “Standard specification for Portland cement”, Technical Report, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2020.
ASTM I, “Standard test methods for sampling and testing concrete masonry units and related units. ASTM C140/C140M-20, 2018.
AzariJafari H, Tajadini A, Rahimi M, Berenjian J, “Reducing variations in the test results of self-consolidating lightweight concrete by incorporating pozzolanic materials”, Construction and Building Materials, 2018, 166, 889-897.
Badogiannis EG, Christidis ΚI, Tzanetatos GE, “Evaluation of the mechanical behavior of pumice lightweight concrete reinforced with steel and polypropylene fibers”, Construction and Building Materials, 2019, 196, 443-456.
Bate SCC, “Guide for structural lightweight aggregate concrete: report of ACI committee 213”, International Journal of Cement Composites and Lightweight Concrete, 1979, 1 (1), 5-6.
Bentur A, Igarashi SI, Kovler K, “Prevention of autogenous shrinkage in high-strength concrete by internal curing using wet lightweight aggregates. Cement and concrete research”, 2001, 31 (11),1587-1591.
Borhan TM, “Properties of glass concrete reinforced with short basalt fibre”, Materials & Design, 2012, 42, 265-271.
Chen B, Liu J, “Residual strength of hybrid-fiber-reinforced high-strength concrete after exposure to high temperatures”, Cement and Concrete Research, 2004, 34 (6), 1065-1069.
Chindaprasirt P, Rattanasak U, “Shrinkage behavior of structural foam lightweight concrete containing glycol compounds and fly ash”, Materials & Design, 2011, 32 (2), 723-727.
Colangelo F, Cioffi R, Liguori B, Iucolano F, “Recycled polyolefins waste as aggregates for lightweight concrete”, Composites Part B: Engineering, 2016, 106, 234-241.
Dabbagh H, Mohammaddoost H, “Influence of fiber geometry on the mechanical properties of structural steel fiber lightweight concrete made with Scoria aggregate”, Journal of Structural and Construction Engineering, 2017, 4 (1), 17-25.
Du WL, Ho D, Capretz LF, “Improving software effort estimation using neuro-fuzzy model with SEER-SEM”, arXiv preprint arXiv: 1507, 06917, 2015.
Euro-International Committee for Concrete. CEB-FIP: Diagnosis and Assessment of Concrete Structures: State of the Art Report, Euro-International Committee for Concrete, 1989.
Fan FL, Xu JY, Bai EL,, He Q, “Experimental study on impact-mechanics properties of basalt fibre reinforced concrete”, In Advanced Materials Research, 2011, 168, 1910-1914.
Fashandi H, Pakravan HR, Latifi M, “Application of modified carpet waste cuttings for production of eco-efficient lightweight concrete”, Construction and Building Materials, 2019, 198, 629-637.
Gao J, Sun W, Morino K, “Mechanical properties of steel fiber-reinforced, high-strength, lightweight concrete”, Cement and Concrete Composites, 1997, 19 (4), 307-313.
Gesoğlu M, Özturan T, Güneyisi E, “Shrinkage cracking of lightweight concrete made with cold-bonded fly ash aggregates”, Cement and concrete research, 2004, 34 (7), 1121-1130.
Ghasemzadeh Mousavinejad SH, Ghorbani Shemshad S, “Effect of silica fume and nano silica on mechanical properties of fiber-reinforced lightweight concrete”, Journal of Civil Engineering, 2018, 31 (2),129-141.
Ghorbanzadeh O, Rostamzadeh H, Blaschke T, Gholaminia K, Aryal J, “A new GIS-based data mining technique using an adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) and k-fold cross-validation approach for land subsidence susceptibility mapping”, Natural Hazards, 2018, 94, 497-517.
Güler I, Übeyli ED, “Adaptive neuro-fuzzy inference system for classification of EEG signals using wavelet coefficients”, Journal of neuroscience methods, 2005, 148 (2), 113-121.
Güneyisi E, Gesoğlu M, Mermerdaş K, “Improving strength, drying shrinkage, and pore structure of concrete using metakaolin”, Materials and structures, 2008, 41, 937-949.
Hejazi M, Fathi F, Sadrarhami HR, “Study of mechanical properties of structural lightweight concrete reinforced with hybrid fibers”, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 2017, 49 (2), 335-346.
Hoff GC, “Guide for the use of low-density concrete in civil works projects”, Hoff Consulting Clinton MS, 2002.
Hoff GC, “Guide for the use of low-density concrete in civil works projects”, Hoff Consulting Clinton MS, 2002.
Jafari S, Mahini SS, “Lightweight concrete design using gene expression programing”, Construction and Building Materials, 2017, 139, 93-100.
Jang JS, “ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference system”, IEEE transactions on systems, man and cybernetics, 1993, 23 (3), 665-685.
Jiang C, Fan K, Wu F, Chen D, “Experimental study on the mechanical properties and microstructure of chopped basalt fibre reinforced concrete”, Materials and Design, 2014, 58, 187-193.
Jiang CH, McCarthy TJ, Chen D, Dong QQ, “Influence of basalt fiber on performance of cement mortar”, In Key Engineering Materials, 2010, 426, 93-96.
Kate GK, Murnal PB, “Effect of addition of fly ash on shrinkage characteristics in high strength concrete”, International Journal of Advanced Technology in Civil Engineering, 2013, 2 (1), 11-16.
Kayali O, Haque MN, Zhu B, “Some characteristics of high strength fiber reinforced lightweight aggregate concrete”, Cement and concrete composites, 2003, 25 (2), 207-213.
Kurt M, Gül MS, Gül R, Aydin AC, Kotan T, “The effect of pumice powder on the self-compactability of pumice aggregate lightweight concrete”, Construction and Building Materials, 2016, 103, 36-46.
Libre NA, Shekarchi M, Mahoutian M, Soroushian P, “Mechanical properties of hybrid fiber reinforced lightweight aggregate concrete made with natural pumice”, Construction and Building Materials, 2011, 25 (5), 2458-2464.
Lo TY, Cui HZ, Li ZG, “Influence of aggregate pre-wetting and fly ash on mechanical properties of lightweight concrete”, Waste Management, 2004, 24 (4), 333-338.
Ma JX, Zhang M, Zhao G, “Experimental research on basalt fiber reinforced cementitious composites”, In Applied mechanics and materials, 2013, 253, 533-536.
Madandoust R, Bungey JH, Ghavidel R, “Prediction of the concrete compressive strength by means of core testing using GMDH-type neural network and ANFIS models”, Computational Materials Science, 2012, 51 (1), 261-272.
Madandoust R, Ranjbar MM, Mousavi SY, “An investigation on the fresh properties of self-compacted lightweight concrete containing expanded polystyrene”, Construction and Building Materials, 2011, 25 (9), 3721-3731.
Mehta PK, Concrete, “Structure, properties and materials, 1986.
Mo KH, Alengaram UJ, Jumaat MZ, Liu MYJ, Lim J, “Assessing some durability properties of sustainable lightweight oil palm shell concrete incorporating slag and manufactured sand”, Journal of cleaner production, 2016, 112, 763-770.
Nazari A, Khalaj G, “Retracted: Prediction compressive strength of lightweight geopolymers by ANFIS”, 2012.
Neville AM, Brooks JJ, Concrete technology, Longman Scientific and Technical England, 1987.
Nikbin IM, Aliaghazadeh M, Charkhtab SH, Fathollahpour A, “Environmental impacts and mechanical properties of lightweight concrete containing bauxite residue (red mud)”, Journal of cleaner production, 2018, 172, 2683-2694.
Nili M, Afroughsabet V, “The effects of silica fume and polypropylene fibers on the impact resistance and mechanical properties of concrete”, Construction and Building Materials, 2010, 24 (6), 927-933.
Pachideh G, Gholhaki M, Ketabdari H, “Effect of pozzolanic wastes on mechanical properties, durability and microstructure of the cementitious mortars”, Journal of Building Engineering, 2020, 29, 101178.
Polat R, Demirboğa R, Karakoç MB, Türkmen İ, “The influence of lightweight aggregate on the physico-mechanical properties of concrete exposed to freeze–thaw cycles”, Cold Regions Science and Technology, 2010, 60 (1), 51-56.
Ralegaonkar R, Gavali H, Aswath P, Abolmaali S, “Application of chopped basalt fibers in reinforced mortar: A review”, Construction and Building Materials, 2018, 164, 589-602.
Russell HG, Anderson AR, Banning JO, Cantor IG, Carrasquillo RL, Cook JE, Frantz GC, Hester WT, Saucier KL, Aitcin PC, Anderson FD, “State-of-the-art report on high-strength concrete”, ACI Committee, 1997, 363, 92.
Sadrmomtazi A, Sobhani J, and Mirgozar MA, “Modeling compressive strength of EPS lightweight concrete using regression, neural network and ANFIS”, Construction and Building Materials, 2013, 42, 205-216.
Sadrmomtazi A, Tahmouresi B, Saradar A, “Effects of silica fume on mechanical strength and microstructure of basalt fiber reinforced cementitious composites (BFRCC)”, Construction and Building Materials, 2018, 162, 321-333.
Sari D, Pasamehmetoglu AG, “The effects of gradation and admixture on the pumice lightweight aggregate concrete”, Cement and concrete research, 2005, 35 (5), 936-942.
Shafigh P, Nomeli MA, Alengaram UJ, Mahmud HB, Jumaat MZ, “Engineering properties of lightweight aggregate concrete containing limestone powder and high volume fly ash”, Journal of Cleaner Production, 2016, 135, 148-157.
Shah SP, Rangan BV, February, “Fiber reinforced concrete properties”, In Journal Proceedings, 1971, 68 (2), 126-137.
Shah SP, Rangan BV, February, “Fiber reinforced concrete properties, In Journal Proceedings, 1971, 68 (2), 126-137.
Sobhani J, Najimi M, Pourkhorshidi AR, Parhizkar T, “Prediction of the compressive strength of no-slump concrete: A comparative study of regression, neural network and ANFIS models”, Construction and Building Materials, 2010, 24 (5), 709-718.
Standard ASTM, “Standard test method for slump of hydraulic-cement concrete”, ASTM Annual Book of ASTM Standards, 2015.
Standard ASTM, C215, “Standard test method for fundamental transverse, longitudinal and torsional resonant frequencies of concrete specimens”, ASTM Stand, 1-7, 2019.
Standard ASTM, C469/C469M-14. “Standard test method for static modulus of elasticity and poisson’s ratio of concrete in compression”, 2014.
Tesfamariam S, Najjaran H, “Adaptive network-fuzzy inferencing to estimate concrete strength using mix design”, Journal of Materials in Civil Engineering, 2007, 19 (7), 550-560.
Wang HT, Wang LC, “Experimental study on static and dynamic mechanical properties of steel fiber reinforced lightweight aggregate concrete”, Construction and Building Materials, 2013, 38, 1146-1151.
Wang X, He J, Mosallam AS, Li C, Xin H, “The effects of fiber length and volume on material properties and crack resistance of basalt fiber reinforced concrete (BFRC)”, Advances in Materials Science and Engineering, 2019, 1-17.
Yuan Z, Wang LN, Ji X, “Prediction of concrete compressive strength: Research on hybrid models genetic based algorithms and ANFIS”, Advances in Engineering Software, 2014, 67, 156-163.
Zhang MH, Gjvorv OE, “Mechanical properties of high-strength lightweight concrete”, Materials Journal, 1991, 88 (3), 240-247.
Zhao YR, Wang L, Lei ZK, Han XF, Shi JN, “Study on bending damage and failure of basalt fiber reinforced concrete under freeze-thaw cycles”, Construction and Building Materials, 2018, 163, 460-470.
Zollo RF, “Fiber-reinforced concrete: an overview after 30 years of development”, Cement and concrete composites, 1997, 19 (2), 107-122.