دوره و شماره: دوره 48.4، شماره 93، بهمن 1397، صفحه 1-113 (زمستان 1397) 
بررسی عددی توان باربری پی‌های نواری هم‌جوار واقع بر ماسه

صفحه 25-33

محمدعلی شکوهی قهفرخی؛ مهدی ویس کرمی؛ نادر هاتف