دوره و شماره: دوره 48.1، شماره 90، خرداد 1397، صفحه 1-110 (بهار 1397) 
بررسی عددی سه‌بعدی رفتار سیستم میخ‌گذاری خاک به روش تفاضل محدود

صفحه 23-33

سید کاظم رضوی؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ امیرحسن رضایی فرعی