ارزیابی عملکرد شبکه توزیع آب اهر بعد از بلندمرتبه‌سازی‌های مضاعف

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.22034/ceej.2018.7578

چکیده

هدف این مقاله تعیین تأثیر احداث ساختمان‌های بلندمرتبه، خارج از مقررات طرح جامع شهری، بر عملکرد هیدرولیکی شبکه توزیع آب اهر است. برای این منظور، ابتدا مدل EPANET و الگوریتم جامعه مورچگان در محیط Matlab با هم تلفیق شدند. سپس با کمینه‌ کردن اختلاف فشار مشاهداتی و محاسباتی در گره‌های شبکه، ضرایب هیزن ویلیامز لوله‌های مدل شبکه تنظیم شد و بهترین مدل، برای ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه‌ مورد استفاده قرار گرفت. برای مقایسه عملکرد هیدرولیکی شبکه از سه شاخص قابلیت اطمینان فازی، شاخص اطمینان­پذیری فشار و شاخص اطمینان­پذیری نیاز آبی استفاده شده است. مقایسه نتایج مدل‌ها نشان می‌دهد که شبکه توزیع آب اهر بعد از ساخت و سازهای موجود از عملکرد مطلوبی برخودار است هر چند چون شبکه توزیع آب اهر قبل از ساخت و سازها با مشکل کمبود فشار در برخی مناطق مواجه بوده است، ساخت و سازهای انجام شده، این مشکل را تقویت نموده است. اما هنوز خللی در عملکرد هیدرولیکی، اکثر مناطق شهری ایجاد نکرده است. در صورتی که برنامه ساخت و سازها به شکل گذشته خود و خارج از طرح‌های جامع شهری ادامه پیدا کنند به دلیل این که در کوچه و پس کوچه‌های شهر و در نقاط خاصی از شهر تمرکز یافته است، عملکرد هیدرولیکی شبکه را دچار مشکل خواهد نمود، به طوری که فشار در گره 42 از 6/31 متر به 7/21 متر و مقدار منطقه‌ای شاخص قابلیت اطمینان فازی از 44/0 به 19/0 کاهش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Ahar Water Distribution Network Performance after Excessive High-Rise Building Constructions

نویسنده [English]

  • Mehdi Dini
Civil Engineering Department, Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

1. Introduction
Gradually, with urban population growth and development of Ahar city, old houses in the lanes and alleys are changing into high-rise buildings. In most of these buildings the regulations are violated. This issue has created a lot of problems for the inhabitants. The goal of the paper is to answer this question: "what is the consequence of high rise building constructions without observing urban rules and regulations on hydraulic performance of the Ahar water distribution network?" To answer this question, Ahar water distribution network was selected as a case study and its hydraulic performances were investigated in different situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-rise building construction
  • Ahar water distribution network
  • Ant colony optimization
  • Hydraulic performance
  • reliability index
امین‌زاده ب، "معضلات افزایش تراکم در بافت‌های فرسوده شهر"، اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت، دانشکده فنی دانشگاه تهران، بهمن، 1381.
بهرام‌پور ع، مدیری آ، "مطالعه رابطه میان رضایتمندی ساکنان از محیط زندگی و میزان حس تعلق آنها در مجتمع مسکونی بلندمرتبه شهرک کوثر تهران"، نشریه هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، 1394، 20 (3)، 85-94.
رحیمی ر، نورتقانی ع‌م، "گسیختگی معماری شهر و اتلاف انرژی"، پنجمین همایش بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمان، سازمان بهینه­سازی مصرف سوخت کشور، تهران، اردیبهشت، 1385.
رهبر د، "ضرورت ارزیابی اثرات زیست­محیطی تراکم و بلندمرتبه‌سازی در تهران"، اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت، دانشکده فنی دانشگاه تهران، بهمن، 1381.
زینلی ا، شناسایی نقش مؤلفه‌های طبیعی در ایجاد هویت شهری (نمونه موردی: شهر بابک)، دوفصلنامه پژوهش‌های منظر شهر، 1394، 2(4)، 7-18.
دینی م، عزیزی ع، "تأثیر بلندمرتبه سازی بر عملکرد شبکه‌های توزیع آب شهری"، اولین کنفرانس ملی عمران و توسع، دانشگاه آزاد اسلامی لشت­نشا، زیباکنار، اسفند 1390.
دینی م، عزیزی ع، "تأثیر ساخت و سازهای ناسازگار بر عملکرد هیدرولیکی شبکه توزیع آب"، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل، اردیبهشت 1393.
دینی م، "بررسی تأثیر بلندمرتبه­سازی­های خارج از مقررات طرح جامع در شهر اهر، فصلنامه علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، 1394، 12 (37)، 52-64.
شریعتمداری د، بنیانی م، "اهداف توسعه پایدار در ساخت و ساز، ششمین همایش مقررات ملی ساختمان"، دبیرخانه دائمی مقررات ملی ساختمان، شیراز، اسفند، 1393.
فاضلی ع‌ر، حیدری ش، "بهینه سازی مصرف انرژی در مناطق مسکونی شهر تهران با استفاده از رویکرد برنامه­ریزی انرژی روتردام (REAP)"، مجله پژوهش­های برنامه­ریزی و سیاست­گذاری انرژی، 1392، 1(3)، 83-96.
فرد س، زعیم دار س، "معماری سنتی با توجه به ساخت و ساز پایدار، نمونه موردی: شهرستان مهاباد"، اولین کنفرانس بین­الملی سکونت‌گاه‌های سنتی زاگرس، دانشگاه کردستان، سنندج، اردیبهشت 1387.
قاجارنیا ن، "طراحی و توسعه پویای چند معیاره شبکه­های توزیع آب شهری"، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 1388.
مرادی ع، کاشفی‌پور س‌م، سلیمی آ، فرشاد ر، "ضرورت بازنگری در برخی از مبانی الگوی تقاضا در طراحی شبکه­های توزیع آب"، همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب، شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن، مشهد، اسفند، 1388.
محمودی م، "نقش ضوابط و مقررات شهرسازی در بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمان"، دومین همایش بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمان، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور، تهران، اسفند، 1381.
مهرجو م، آفریدی ص، "بررسی رشد شهرنشینی بر روند خاطره‌زدایی و هویت شهری در شهرهای معاصر ایران (محله عودلاجان تهران)"، همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا، شیراز، فروردین 1389.
نوریان ف، سلیمانی‌راد م، حبیبی ک، "طراحی شهری و مداخله تاریخی دربافت قدیم شهر همدان"، اولین کنفرانس بین­الملی سکونت‌گاه‌های سنتی زاگرس، دانشگاه کردستان، سنندج، اردیبهشت، 1387.
Borzi A, Gerbino E, Bovis S, Corradini M, “Genetic algorithms for water distribution network calibration: A real application”, Proceedings of the 8th International Conference on Computing and Control for the Water Industry, University of Exeter, UK, 2005.
Carrijo IB, Reis LFR, Walters GA, Savic DA, “Operational optimization of WDS based on multi objective genetic algorithms and operational extraction rules using data Mining”, Proceedings of World Water and Environmental Resources Congress. Salt Lake City. Utah. USA, June 27-July 1, 2004.
Dini M, Tabesh M, “Hydraulic calibration of water distribution networks based on ACO algorithms”, second conference on smart monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures. Istanbul, Turkey. 9-11 September, 2013.
Dini M, Tabesh M, “A New Method for Simultaneous Calibration of Demand Pattern and Hazen-Williams Coefficients in Water Distribution Systems”, Journal of Water Resources Management, 2014, 28, 2021-2034.
Dorigo M, Maniezzo V, Colorni A, “The ant system: Optimisation by a colony of cooperating agents”, IEEE Transactions on Systems, Part B: Cybern, 1996, 26 (1), 29-41.
Ormsbee LE, Wood DJ, “Explicit pipe network calibration”, Journal of Water Resources planning and Management, ASCE, 1986, 112 (2), 166-182.
Prasad TD, Park NS, “Multiobjective genetic algorithm for design of water distribution networks”, Journal of Water Resources Planning and Management, 2004, 130 (1), 73-82.
Rossman LA, “EPANET2: user’s manual”, U.S. Environmental Protection Agency, Risk Reduction Engineering Laboratory, Cincinnati, Ohio, 2000.
Tabesh M, Jamasb M, Moeini R, “Calibration of water distribution hydraulic models considering different decision variables and consumption scenarios”, Journal of Hydraulics, Iranian Hydraulic Association (in Persian), 2010, 4 (3), 69-78,
Tabesh M, Jamasb B, Moeini R, “Calibration of water distribution hydraulic models: A comparison between pressure dependent and demand driven analyses”, Urban Water Journal, 2011, 8 (2), 93-102.
Yu G, Powell RS, “Optimal design of meter placement in water distribution systems”, International Journal of Systematic Science, 1994, 25 (12), 2155-2166.