نویسنده = حسین شوکتی
The Experimental Examination of Gravity Load Effect on Cyclic Behavior of Steel-moment Resisting Frames

دوره 52.3، شماره 108، آذر 1401، صفحه 151-159

10.22034/jcee.2019.9481

سعید سربازوطن؛ حسین شوکتی