نویسنده = وحیدرضا اوحدی
جامدسازی آلاینده فلز سنگین سرب توسط نانوکپسول‌های پلیمری با روکش سیلیکاتی

دوره 48.3، شماره 92، آذر 1397، صفحه 1-11

10.22034/ceej.2018.8234

وحید رضا اوحدی؛ پارسا مهاجری؛ محمد امیری


مقایسه نحوه تغییرات رفتار خمیری و نفوذپذیری بنتونیت در حضور آلاینده‌های آلی و فلزسنگین

دوره 46.4، شماره 85، اسفند 1395، صفحه 25-36

وحیدرضا اوحدی؛ محمدسعید فخیم جو؛ سیدتقی امیدنائینی