نویسنده = حسن افشین
مقاوم‌سازی تیرهای بتن‌آرمه با CFRP پیش‌تنیده به روش نصب در نزدیک سطح

دوره 52.2، شماره 107، شهریور 1401، صفحه 129-138

10.22034/jcee.2021.38528.1916

عباس میرزا محمدی؛ علیرضا محمد جعفری صادقی؛ حسن افشین


مدل‌سازی قاب‌های مختلط خمشی RCS و تأثیر رفتار اتصالات بر روی رفتار کلی این قاب‌ها

دوره 44.2، شماره 75، شهریور 1393، صفحه 11-19

محمدحسین حبشی زاده اصل؛ محمدرضا چناقلو؛ کریم عابدی؛ حسن افشین