نویسنده = یعقوب محمدی
تعیین بسامد ساختمان های بلند هرمی با سیستم لوله در لوله و لوله دسته بندی شده به روش تحلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1400

10.22034/jcee.2022.38808.1923

محمد بابائی؛ یعقوب محمدی؛ امین قنادی اصل