بررسی تأثیر نانوسیلیس بر مقاومت فشاری بتن حاوی الیاف شیشه‌ای در برابر سیکل‌های انجماد و ذوب

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

یکی از دلایل اصلی تخریب بتن در نواحی سردسیر ایران به خصوص در مناطق غربی و شمال غربی، سیکل­های انجماد و ذوب می­باشد. بدین منظور در تحقیق حاضر برای بالا بردن مقاومت فشاری بتن، چهار درصد مختلف نانوسیلیس جایگزین سیمان (0، 1، 2، 3 درصد) و چهار درصد مختلف الیاف شیشه­ای (GFRC)، (0، 2/0، 4/0، 6/0 درصد) جایگزین سیمان در دو حالت نمونه­های شاهد و سیکل­دار مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 288 نمونه تهیه گردید که 144 عدد از این نمونه­ها تحت آزمایش انجماد و ذوب بر اساس استاندارد ASTM C666 B بعد از 45، 100 و 150 سیکل قرار گرفتند. 144 نمونه دیگر به عنوان نمونه شاهد در سنین 28، 56 و 74 روزه (هم­زمان با اتمام سیکل­های 45، 100 و 150) استفاده شدند. در بررسی اثر اختلاط نانوسیلیس با الیاف (GFRC) بالاترین مقاومت فشاری به ازای 1 درصد نانوسیلیس و 6/0درصد (GFRC) حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Nano-silica Effect on Compressive Strength of Concrete Containing Glass Fiber Subjected to Freeze and Thaw Cycles

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Mohammadi
  • Mirislam Nouri Sadat
Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

One of the major destruction of concrete in cold region is due to freeze and thaw cycles. Resistance to freeze and thaw cycles depends on high stress in concrete particularly when water in the pores of aggregates freezes. This leads to a volume change and resulting in more cracks in concrete and loss of durability. Nano-silica in the mix not only activates pozzolanic reaction but also acts as filler which in turn improves micro-structure of concrete paste. Use of glass fiber can help to bridge the gap initiated due to frost action [1]. In this study the effect of different replacement percentages of nano-silica with cement and fiber glass, and the number of freeze and thaw cycles on concrete strength was evaluated.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • compressive strength
  • Nano-silica
  • Freeze and thaw cycles
  • Glass fiber
[1]    Manso, M .J., Gonzalez, J. J., Polanco, A. J., "Electric-Arc Furnace Slag in Concrete" Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, 2004, 639-645.
[2]    Mindess, S., Young, J. F., Darwin, D., "Concrete", 2nd Edition, Pearson Education, New Jersey, US, 2003.
[3]    Aitcin, P. C., "Cements of Yesterday and Today, Concrete of Tomorrow", Cement and Concrete Research, 2000, 30, 1349-1359.
[4]    Bhuvaneshwari, B., Sasmal, S., Baskaran, T., Nagesh R. I., "Role of Nano Oxides for Improving Cementitious Building Materials", Journal of Civil Engineering and Science, 2012, 1, 52-58.
[5]    Behfarnia, K., Keivan, A., "The Effects of TiO2 and ZnO Nano Particles on Physical and Mechanical Properties of Normal Concrete", Asian Journal of Civil Engineering (BHRC), 2013, 14, 517-53.
[6]    Li, H., Xiao, H. G., Ou, J. P., "A Study on Mechanical and Pressure-Sensitive Properties of Cement Mortar with Nanophase Materials", Cement and Concrete Research, 2004, 34, 435-438.
[7]    Nazari, A., Riahi, S., "Effects of CuO Nanoparticles on Compressive Strength of Self-Compacting Concrete", Indian Academy of Sciences, 2011, 36, 371-391.
[8]    Quing, Y., Zenen, Z., Deyu, K., Rongshen, C., "Influence of Nano-SiO2 Addition on Properties of Hardened Cement Paste as Compared with Silica Fume", Construction and Building Materials, 2007, 21, 539-545.
[9]    Li, H. Xiao, H., Yuan, J., Ou, J., "Microstructure of Cement Mortar with Nano-Particles", Composites: Part B, 2004, 35, 185-189.
[10]  Jo, B. W., Kim, C. H., Tae, G., Park, J. B., "Characteristics of Cement Mortar with Nano-SiO2 Particles", Construction and Building Materials, 2007, 2, 1351-1355.
[11]  Ji, T., "Preliminary Staudy and the Water Permeability and Micro Structure of Concrete Incorporating Nano-Sio2", Cement and Concrete Research, 2005, 35, 1943-1947.
[12]  Madej, J., "Properties of GFRC Mortars with Different Pozzolanic Additives," the 4th RILEM International Symposioum, Sheffield, UK, 1992, pp 114-125.
[13]  ACI Committee 211, "Standard Practice for Selecting Proportions for Normal Heavy Weight and Mass Concrete", ACI 211.1-91, ACI Manual of Concrete Practice, American Concrete Institute, US, 2000.
[14]  American Society for Testing and Materials, "Air Content of Freshly Mixed Concrete by Pressure Method", ASTM C231-9, ASTM Standard for Concrete and Mineral Aggregate, V. 04.02, Standard Designation, C231-97, US, 1997.
[15]  American Society for Testing and Materials, "Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory", ASTM C192-95, ASTM Standard for Concrete and Mineral Aggregate, V. 04.02, Standard Designation, US, 1997.
[16]  ASTM C666, "Standard Test Method for Resistance of Concrete to Rapid Freezing and Thawing", ASTM Standard for Concrete and Mineral Aggregate, US, 2003.
]17[ شربیانی چیانه، م.، "بررسی تأثیر نانوسیلیس بر خواص مکانیکی بتن غلتکی"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران، 1391.
]18[ عبادی، ر.، "بررسی تأثیر نانوسیلیس بر خواص مقاومتی بتن سبک حاوی سبکدانه­های لیکا و الیاف پروپیلن"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران، 1391.