دوره و شماره: دوره 50.3، شماره 100، پاییز 1399، صفحه 1-89 (پاییز 1399) 

مقاله کامل پژوهشی

1. تخمین سطح ویژه خاک به کمک توابع انتقالی

صفحه 1-8

10.22034/jcee.2020.19403.1481

محمد تاج بخش؛ منوچهر فتحی مقدم؛ نادر قلی ابراهیمی