بررسی و تحلیل روش‌های تصفیه فاضلاب کاستیک مستعمل واحدهای پتروشیمی و شبیه‌سازی روش بهینه

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مراغه

2 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

برای شیرین­سازی برش­های مختلف هیدروکربوری در مجتمع­های پالایشگاهی و پتروشیمی از محلول کاستیک تازه استفاده می­گردد. فاضلاب حاصل شده با نام فاضلاب کاستیک مستعمل دارای بار آلایندگی زیاد از جمله، ترکیبات گوگردی، اسید­های آلی و مقدار COD بالا بوده و جزء فاضلاب­های بسیار خطرناک دسته­بندی می­گردد. به منظور تصفیه فاضلاب می­توان از روش­های مختلف فیزیکی و شیمیایی مانند اکسیداسیون هوای مرطوب، اکسیداسیون پیشرفته، تصفیه بیولوژیکی و کاتالیستی استفاده کرد. در استفاده از این روش­ها مسائل زیست محیطی، هزینه اقتصادی و بازدهی حائز اهمیت می­باشد. در این مقاله روش­های مختلف تصفیه کاستیک مستعمل شناسایی شده و فرایند تحلیل سلسله مراتبی بکار گرفته شده تا بهترین روش تصفیه با استفاده از نرم­افزار Expert Choice انتخاب گردیده و نهایتاً روش انتخابی در نرم­افزار Aspen Hysys شبیه­سازی شده است. پنج معیار و چهار گزینه صنعتی برای انتخاب بهترین روش تصفیه در فرایند آماری انتخاب گردید. نتایج مقایسه نشان می­دهند که، روش اکسیداسیون کاتالیستی با 34 درصد دارای بیشترین ارجحیت در میان گزینه­ها و معیار اقتصادی دارای 3/28 درصد ارجحیت نسبت به سایر معیارها است. نتایج شبیه­سازی با توجه به دو تابع هدف تولید وزنی بیشتر کاستیک و سولفات سدیم، حاکی از این مطلب است که بهترین دما و فشار عملیاتی ºC 150 و 5 بار می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Spent Caustic Wastewater Treatment Methods in Petrochemical Plants and Simulation of Optimum Process

نویسندگان [English]

  • Asadollah Karimi 1
  • Shokufeh Baziyar 2
  • Mahsa Rafiei 2
  • Chiya Savari 1
1 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering,University of Maragheh, Maragheh, Iran
2 Chemical Engineering
چکیده [English]

Fresh caustic scrubbing is commonly applied in petrochemical and refinery plants for sweetening process. The wastewater produced is known spent caustic wastewater, Spent caustic contains noxious components such as sulfur compounds, phenol, mercaptans, and high COD. A various treatment methods exist. Treatment of spent caustic can be carried out by either biological or oxidation, each of which can be divided into subcategories. The chemical oxidation is divided into three way wet air oxidation (WAO), advanced oxidation (AOP) and catalytic oxidation (CAO) (Karimi et al, 2016; alniazy, 2008). In this work, the treatment methodology of spent caustic wastewater was investigated by applying the analytic hierarchy process (AHP) and finally is simulated optimal method via Aspen Hysys software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spent caustic
  • Simulation
  • Analytic hierarchy process
  • Aspen hysys

ظروفچی‌بنیس خ، فاتحی­فر ا، احمدی ج، محمدی م، "مدل‌سازی پخش آلودگی هوا با استفاده از نرم‌افزار ISCST در اطراف شرکت پالایش نفت تبریز"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، 1393، 77 (4)، 99-106.

کریمی ا، دلسالم ر، "بررسی روش­ های تصفیه فاضلاب کاستیک مستعمل با بهره­ گیری از تحلیل آماری"، 1396، چهارمین کنفرانس ملی پژوهش­ های نوین شیمی و مهندسی شیمی.
Abdulah SS, Hassan MA, Aris A, Noor ZZ, “Optimization of photo-fenton oxidation of sulfidic spent caustic by using response surface methodology”, National Postgraduate Conference (NPC), Perak, Malaysia, 19-20 September, 2011.
Alnaizy R. “Economic analysis for wet oxidation processes for the treatment of mixed refinery spent caustic”, Environmental Progress, 2008, 27, 295-301.
Andreozzi R, Caprio V, Insola A, Marotta R, “Advanced oxidation processes (AOP) for water purification and recovery”, Catalysis Today, 1999, 53, 51-59.
Arena F, Italiano C, Raneri A, Saja C, “Mechanistic and kinetic insights into the wet air oxidation of phenol with oxygen (CWAO) by homogeneous and heterogeneous transition-metal catalysts”, Applied Catalysis B: Environmental, 2010, 321-328.
Bianco B, De Michelis I, Vegliò F, “Fenton treatment of complex industrial wastewater: Optimization of process conditions by surface response method”, Journal of Hazardous Materials, 2011, 186, 1733-1738.
Boczkaj C, Fernandes A, “Wastewater treatment by means of Advanced Oxidation Processes at basic pH conditions: A review”, Chemical Engineering Journal, 2017, 320, 608-633.
Brunelli M, “Introduction to the Analytic Hierarchy Process”, Springer Briefs in Operations Research 2015.
Canizares P, Paz R, Saez C, Rodrigo M, “Costs of the electrochemical oxidation of wastewaters”, A comparison with ozonation and Fenton oxidation processes. Environmental Management, 2009, 90, 410-420.
Chen C, “Journal of the Chemical Society of Pakistan”, 2011, 35, 244.
Chen P, Soltan M, “Investigation on New Method of Spent Caustic Treatment”, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 2017.
Emrouznejad A, Marra A, “The state of the art development of AHP 1979-2017”, A Literature Review With A Social Network Analysis International Journal of Production Research, 2017, 55 )22(, 6653-6675.
Fan X, Hao H, Shen X, Chen F, Zhang J, “Removal and degradation pathway study of sulfasalazine with Fenton-like reaction”, Journal of Hazardous Materials, 2011, 190, 493-500.
Farzi A, Bayrami S, “Treatment of ethylene spent caustic pollutant using sulfuric acid”, International Journal of Scientific & Engineering Research 2015, 6 (10), 382-386.
Forbess R, Kumfer B, Olsen S, “Wet Air Oxidation Treatment of Spent Caustic in Ethylene Plants and Petroleum Refineries”, 2009.
Ganguly SK, Das G, Mohanty B, Bhargava R, Dawra S, “The Kinetics of Catalytic Oxidation of 1-Butanethiol in a Gas Liquid System”, Petroleum Science and Technology, 2010, 28, 1287-1296.
Graaff M, “Biological treatment of refinery spent caustics, journal homepage”, Bioresource Technology, 2011, 102, 7257-7264.
Guarini M, D’Addabbo N, “Multi-Criteria Analysis in Compound Decision Processes”, The AHP and the Architectural Competition for the Chamber of Deputies in Rome, 2017.
Hawari A, Ramadan H, Abu-Reesh I, Ouederni M, “A comparative study of the treatment of ethylene plant spent caustic by neutralization and classical and advanced oxidation”, Journal of Environ Manage, 2015, 151, 105-12.
Jianbing Wang “Catalytic wet air oxidation of phenol with functionalized carbon materials as catalysts”, Reaction mechanism and pathway, 2014, 06-015.
Karimi A, “Study of Regeneration of Spent Caustic of Olefin Unit with Catalyst in a Laboratory Bubble Column Reactor”, PhD. Thesis, 2016.
Kalantari HM, Nosrati SA, Shojaosadati M, Shavandi “Investigation of transient forms of sulfur during biological treatment of spent caustic”, Environmental technology, 2018, 39 (12), 1597-1606.
Karimi A, Fatehifar E, Alizadeh R, Ahadazadeh I, “Regeneration and treatment of sulfidic spent caustic using analytic hierarchy process”, Environmental Health Engineering and Management Journal, 2016, 3, 203-208.
Ketu JA, (Hons) “Treatment and disposal of spent caustic at tema oil refinery (TOR)”, 2013.
Khan S, Yusuf M, Malani A, “Selection of Amine in Natural Gas Sweetening Process for Acid Gases Removal”, Petroleum & Petrochemical Engineering Journal, 2017, 1 (3).
Lu H, Zhang W, Yang Y, Huang X, “Relative Distribution of Pb2‏ Sorption Mechanisms by Sludge-Derived Biochar”, Water Res, 2012, 46, 854-862.
De Graaff CM, Klok JBM, Bijmans MFM, Muyzer G, Janssen AJH, “Application of a 2-step process for the biological treatment of sulfidic spent caustics”, water research, 2012, 46, 723-730.
Munter R, “Advanced oxidation processes-current Status and prospects”, 2001, 50, 59-80.
Rathore V, Gupta S, Thorat TS, Rao PVC, Choudary NV,Biju G, “Catalytic oxidation of spentcaustic: Process to oxidise spent caustic in an existing treatment plant by a catalytic route in the presence of air enhances the quality of wastewater releases”, Petroleum Technology Quarterly,  2011, 16 (3), 1-12.
Rosaria de FSM, “Russo,Criteria in AHP: a Systematic Review of Literature”, Procedia Computer Science, 2015, 55, 1123-1132.
Rodriguez N, Hansen HK, Nuñez P, Guzman J, “Red Oil Wastewater COD Photocatalytic Removal with DOE Method”, Journal of Environmental Science and Health part A, 2008, 43952.
Roux I, “Applying the Analytic Hierarchy Process to Oil Sands Environmental Compliance Risk Management”, Walden University, 2014.
Sedlak D, “Aqueous oxidation of polychlorinated biphenyl’s by hydroxyl radical”, Environmental Science and Technology, 1991, 25, 8, 1419-1427.
Sharifi A, Amiri EO, “Effect of the Tower Type on the Gas Sweetening Process”, Oil & Gas Science and Technology, 2017, 72, 24.
Shokri S, “Study of the Effective Factors in Gasoline Sweetening Process” Petroleum and Coal, 2008, 3, 1-9.
“Spent Caustic treatment with OHP® Wet Peroxide Oxidation”, Available from: http://www.fmcforet.com/Portals/FMCForetTO/Content/Docs/Spent%20Caustic%20treatment%20with%20OHP.pdf, 2012.
Tungler A, Szabados E, Hosseini A, “Wet Air Oxidation of Aqueous Wastes”, Chapter 1, 2015.
Wallace TJ, Schriesheim A, Hurwitz H, Glaser MB, “Base-catalyzed oxidation of mercaptans inthe presence of inorganic transition metal complexes”, Industrial Engineering Chemical Process Design and Development, 1964, 3, 237-241.
Yang MY, Zhang YW, “Analysis of Analytic Hierarchy Process to Build a Cities Evaluation System Based on Smart Growth”, Current Urban Studies, 2017, 5, 483-489.
Oh SY, Shin DS, “Removal of total dissolved solids in spent caustic using biochar: Pretreatment for subsequent biological treatment”, Clean Soil Air Water, 2015, 43 (1), 92-95.
Zarrin H, Mollart T, Kumfer B, “Exploring efficient electrochemical advanced oxidation process of industrial wastewater”, 2016.