بررسی امواج اولتراسونیک در بتن‌های معمولی با استفاده از نسبت‌های متفاوت آب به سیمان در تنش‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده

این پژوهش، مقادیر سرعت امواج اولتراسونیک را با در نظر گرفتن مؤلفه کرنش در تنش­های مختلف مورد بررسی قرار می­دهد. در این تحقیق، نمونه­های بتنی ساخته شده در تنش­های متفاوت (از حالت بدون بار تا لحظه آغاز ترک خوردگی) تحت بارگذاری فشاری قرار گرفته و سرعت عبور موج با استفاده از روش التراسونیک در بازه­های نیرویی مشخص ثبت گردید. نمونه­های مورد بررسی دارای عیار سیمان kg/m3 400 و w/c بین 3/0 تا 5/0 با گام­های 02/0 متغیر بوده و همچنین نسبت سنگدانه­ها برابر در نظر گرفته شده است که معیار تأثیرگذار در نمونه­های تحت بار برای ارزیابی رفتار بتن با استفاده از امواج فراصوت، تغییر نسبت آب به سیمان بوده است. با نگاهی موشکافانه بر روی آزمون­های صورت گرفته می­توان دریافت که نمونه­های با سنین کمتر، دارای تغییرات سرعت موج کمتری بوده­اند. تغییرات سرعت موج با افزایش بار، تشدید یافته و در ناحیه بار بحرانی (آغاز ترک­خوردگی) بی­نظمی­ها افزایش می­یابد. با توجه به ثابت بودن نسبت سنگدانه­ها و عیار سیمان، و مشاهده نمودارهای سه­بعدی چنین نتیجه گرفته شده است که تغییرات نسبت آب به سیمان نقش مؤثری را در به روز بی نظمی­ها با شروع ترک خوردگی ایفا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Ultrasonic Pulse Wave Velocity in Plain Concrete Using Different Water to Cement Ratio at Different Stress Level

نویسندگان [English]

  • Seyed Hosein Ghasemzadeh Mousavinejad
  • Behnam Rudy
Faculty of Civil Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Ultrasonic pulse waves velocities as a non-destructive test method has been utilized for assessing concrete properties. Most studies in this context were performed on specimens with no externally applied load and only were expressed the pulse wave velocity in terms of other concrete characteristics. Reinhardt and Grosse study showed that pulse wave velocity changes with different water to cement ratios for different cement types after 24 hours (Reinhardt & Grosse et al., 2004). The objective of this research was to study the pulse wave velocity of structural concrete under real conditions subjected to different loading and different intervals of compressive stresses and strains.  This can help to have a better understanding of concrete behavior and lead to an independent model from load- displacement parameter for health monitoring of concrete structures. To this aim, concrete cube specimens were prepared for cement content of 400 kg/m3, water to cement ratio from 0.3 to 0.5 with varying increment of 0.02 and equal ratio of fine to coarse aggregate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultrasonic waves
  • Compressive loading
  • Plain concrete
  • Wave velocity curve
  • Water cement ratio
رنجبر م م، مدندوست ر، محمدپور نیک­بین ا، "ارزیابی مقاومت بتن در دیوار بتن مسلح ساخته شده از بتن خود تراکم"، هفتمین کنگره بین­المللی مهندسی عمران، 1385.
رنجبر م م، مدندوست ر، محمدپور نیک­بین ا، "انتشار امواج اولتراسونیک در بتن خودتراکم و بررسی توزیع مدول الاستیسیته دینامیکی در اعضای بتنی"، چهارمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، 1387.
نویل آ، ترجمه فامیلی ه، "خواص بتن"، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1378.
ACI 211.1-91, “Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete”, ACI, USA, 2002.
ASTM C 33-03, “Standard Specification for Concrete Aggregates”, ASTM, USA, 2003.
ASTM C 642, “Standard test method for density, absorption, and voids in hardened concrete”, in: Annual Book of ASTM Standards, vol. 04.02, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 2002.
BS 1881: Part 203. Measurement of Velocity of Ultrasonic Pulses in Concrete, BSI, UK, 1986.
Bungey JH, Grantham MG, Millard S, “Testing of concrete in structures”, CRC Press, 2006.
Byfors J, “Plain concrete at early ages” (No. 80), Swedish Cement and Concrete Research Institute, 1980.
Cosmes-López MF, Castellanos F, Cano-Barrita PF, “Ultrasound frequency analysis for identification of aggregates and cement paste in concrete”, Ultrasonics, 2017, 73, 88-95.
De Belie N, Grosse CU, Kurz J, Reinhardt HW, “Ultrasound monitoring of the influence of different accelerating admixtures and cement types for shotcrete on setting and hardening behavior”, Cement and Concrete Research, 2005, 35 (11), 2087-2094.
Lee HK, Lee KM, Kim YH, Yim H, Bae DB, “Ultrasonic in-situ monitoring of setting process of high-performance concrete”, Cement and Concrete Research, 2004, 34 (4), 631-640.
Mohammed TU, Mahmood AH, “Effects of maximum aggregate size on UPV of brick aggregate concrete”, Ultrasonics, 2016, 69, 129-36.
Reinhardt HW, Grosse CU, “Continuous monitoring of setting and hardening of mortar and concrete”, Construction and building materials, 2004, 18 (3), 145-154.
Soltani F, Goueygou M, Lafhaj Z, Piwakowski B, “Relationship between ultrasonic Rayleigh wave propagation and capillary porosity in cement paste with variable water content”, NDT & E International, 2013, 54, 75-83.
Tan Y, Yu H, Mi R, Zhang Y, “Compressive strength evaluation of coral aggregate seawater concrete (CAC) by non-destructive techniques”, Engineering Structures, 2018, 176, 293-302.
Tenza-Abril AJ, Villacampa Y, Solak AM, Baeza-Brotons F, “Prediction and sensitivity analysis of compressive strength in segregated lightweight concrete based on artificial neural network using ultrasonic pulse velocity”, Construction and Building Materials, 2018, 189, 1173-83.
Zhang J, Fan T, Ma H, Li Z, “Monitoring setting and hardening of concrete by active acoustic method: effects of water-to-cement ratio and pozzolanic materials”, Construction and Building Materials, 2015, 88, 118-25.