دوره و شماره: دوره 42.4، شماره 69، اسفند 1391، صفحه 1-120 

مقاله کامل پژوهشی

تأثیر اعمال تنش‏ های برجا، مدل ‏سازی ناپیوستگی ‏ها و شرایط مرزی مناسب تکیه ‏گاه‏ های سنگی در تحلیل سدهای بتنی قوسی

صفحه 1-14

---

عادل فردوسی؛ احمدرضا مصطفی قره باغی؛ محمدتقی احمدی؛ محمدرضا چناقلو؛ مهرداد امامی تبریزی


ویژگی ‏های تغییر حجمی و رفتار برشی خاک ‏های رسی مخلوط

صفحه 67-74

---

حسین سلطانی جیقه؛ کاوه جعفریان؛ ساناز جاجانی