دوره و شماره: دوره 49.2، شماره 95، شهریور 1398، صفحه 1-129 (تابستان 1398) 

مقاله کامل پژوهشی

مطالعه هیدرولیک جریان در تبدیل‌های تدریجی عریض شونده در کانال‌های روباز

صفحه 1-11

10.22034/ceej.2019.9294

عادل اثنی عشری؛ امیراحمد دهقانی؛ علی اکبر اختری


بهینه‌یابی طول شمع در پایدارسازی شیب‌های خاکی

صفحه 59-69

10.22034/ceej.2019.9298

محمد حاجی عزیزی؛ علی رضا مرادی؛ مسعود نصیری؛ احمدرضا مظاهری؛ حسن شرفی


بررسی اثر‌بخشی سناریو‌های مختلف احیای دریاچه ارومیه با استفاده از مدل هیدرودینامیکی دوبعدی

صفحه 71-81

10.22034/ceej.2019.9299

حسن حمیدی رزی؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمد ولی سامانی؛ مارکوس کارواجالینو فرناندز


بررسی عملکرد لرزه‌ای دیوار برشی کوتاه شکاف‌دار

صفحه 107-116

10.22034/ceej.2019.9302

مسعود فرزام؛ محمد غنی زاده؛ عبدالرضا سروقدمقدم


یادداشت پژوهشی

بررسی عددی اثر ستون‌های سنگی بر کاهش پتانسیل روانگرایی

صفحه 119-129

10.22034/ceej.2019.9303

هاله مشگین قلم؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ سید کاظم رضوی