بهینه‌یابی طول شمع در پایدارسازی شیب‌های خاکی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی، دانشگاه رازی

2 دانشکده مهندسی، دانشگاه آیت‌اله العظمی بروجردی

چکیده

پایدارسازی شیب­های خاکی و پیشنهاد راهکارهای گوناگون، یکی از مسائلِ مطرح و به‌ روز در دانش مهندسی ژئوتکنیک می‌باشد. استفاده از روش­های عددی و تحلیلی در پایدارسازیِ شیب­های خاکی به کمکِ شمع، از روش­های متداولی است که توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. بهینه ‌یابی طولِ شمع در پایدارسازی شیب‌های خاکی از جمله مواردی است که تحقیقات جدید را می­طلبد. از این جهت، در این پژوهش به عنوان کاری جدید سعی شده است تا با استفاده از تحلیل‌های عددی و مدل‌سازی‌های آزمایشگاهی معادله‌ای برای بهینه‌یابی طولِ شمع ارائه شود. در این مقاله با استفاده از دو نرم­افزار اجزاء محدودِ پلاکسیس و ژئواستودیو تحلیل­های عددی انجام شده است و برخی از خروجی‌های به دست آمده با نتایجِ مطالعات آزمایشگاهی مقایسه و صحت‌سنجی شده‌اند. تحلیل‌های عددی برای به ‌دست آوردن معادله‌ مذکور، بر روی شیب ماسه‌ای مسلح با شمع در میانه شیب (به عنوان موقعیتِ بهینه‌ قرارگیری) انجام شده است. در این پژوهش، علاوه بر پیشنهاد رابطه‌ای جدید برای طول بهینه شمع، بهینه‌یابی قطرِ شمع نیز بررسی شده است. تحلیل‌های عددی و مدل‌سازی‌های آزمایشگاهی نتایج خوب و قابل قبولی ارائه می‌دهند که می‌توانند برای کارهای عملی مناسب باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Pile Length in Earth Slope Stabilization

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hajiazizi 1
  • Alireza Moradi 1
  • Masoud Nasiri 1
  • Ahmad Reza Mazaheri 2
  • Hasan Sharafi 1
1 Faculty of Engineering, Razi University, Kermanshah
2 Faculty of Engineering, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd
چکیده [English]

The present paper, illustrated the results of numerical investigation and a series of experimental modeling on optimization of pile length in reinforcing earth slopes using piles. In this paper, the length of different piles with various diameters analyzed and the relationship for optimal length proposed. Stabilization of earth slopes and proposing different methods is one of the main issues in geotechnical engineering. Using numerical and analytical methods in stabilization of earth slopes reinforced by piles are common method, which, carried out by lots of researchers. Finding the optimal length of piles in reinforced slopes is an important matter that reduces the expenses and make the project economical. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earth Slope
  • Pile
  • Optimal length
  • Stabilization
بدو ک، دیلمقانی ب، "ارزیابی پایداری و نشست خاکریز میان‌گذر دریاچه ارومیه"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، جلد 44، شماره 2، 1393، 60-68.
حاجی­ عزیزی م نصیری م، "بررسی آزمایشگاهی تأثیر میزان چسبندگی در پایداری شیب‌های خاکیِ مسلح با ستون سنگی"،مجله‌ علمی پژوهشی عمران مدرس1396، دوره هفدهم، شماره 1.
Fukuoka M, “The effects of horizontal loads on piles due to landslides”, Proceedings of 9th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 1977, Tokyo, 27-42.
Fakher A, Jones CJFP, “Discussion on bearing capacity of rectangular footings on geogrid reinforced sand by Yetimoglu, T., Wu, J.T.H., Saglamer, A., 1994” Journal of Geotech. Engineering 1996, 122, 326-327.
Gazavi M, Nazari Afshar J, “Bearing capacity of geosynthetic encased stone columns”, Geotextiles and Geomembranes, 38, 2013, 26-36.
Hajiazizi M, Mazaheri AR, “Use of line segments slip surface for optimized design of piles in stabilization of earth slopes”, International Journal of Civil Engineering, 1, Transaction B: Geotechnical Engineering, 2015.
Hegde AM, Sitharam TG, “Experimental and numerical studies on protection of buried pipeline sand underground utilities using geocells”, Geotextiles and Geomembranes, Article in press: 2015, 1-10.
Ito T, Matsui T, “Methods to estimate lateral force acting on stablizing piles”, Soils and Foundations, 1975, 15 (4), 43-59.
Ito T, Matsui T, Hong WP, “Design method for the stability analysis of the slope with landing pier”, Soils and Foundations, 1979, 19 (4), 43-57.
Ito T, Matsui T, Hong WP, “Design method for stabilizing piles against landslide one row of piles”, Soils and Foundation, 1981, 21 (1), 21-37.
Kourkoulis R, Gelagoti F, Anastasopoulos I, Gazetas G, “Slope Stabilizing Piles and Pile-Groups: Parametric Study and Design Insights”, Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2011, 137, 663-677.
Nguyen DDC, Kim DS, Jo SB, “Parametric study for optimal design of large piled raft foundations on sand”, Journal of Computers and Geotechnics, 2014, 55, 14-26.
Poulos HG, “Design of reinforcing piles to increase slope stability”, Canadian Geotechnical Journal, 1995, 32 (5), 808-818.
Reese LC, Van Impe WF, “Single Piles and Pile Groups under Lateral Loading”, AA, Balkema publishers, 2001, 463.
Sawwaf MA, “Strip footing behavior on pile and sheet pile-stabilized sand slope”, Journal of Geomechanical and Geoenviromental Engineering, ASCE, 2005 131 (6), 705-715.
Shooshpasha I, Amirdehi HA, “Evaluating the stability of slope reinforced with one row of free head piles”, Arabian Journal of Geosciences, 2014.
Stefania L, Massimo R, Caterina T, “Numerical analysis of slopes reinforced with a row of short piles”, Journal of Engineering Geology for Society and Territory, 2015, 2, 2077-2081.
Vesic AS, “Analysis of ultimate loads of shallow foundations”, Soil Mechanics and Foundation. 1973, 99 (1), 45-73.
Won J, You K, Jeong S, Kim S, “Coupled effects in stabilityanalysis of pile-slope systems”, Computers and Geotechnics, 2005, 32, 304-315.
Yang S, Ren X Zhang J, “Study on embedded length of piles for slope reinforced with one row of piles”, Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2011, 3 (2), 167-178.
Zhou Z, Wang D, Zhang L, Ma, W, “Determination of large diameter bored pile's effective length based on Mindlin's solution”, Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2015, 2 (6), 422-428.