کلیدواژه‌ها = تیر بتن مسلح
مقاوم‌سازی تیرهای بتن‌آرمه با CFRP پیش‌تنیده به روش نصب در نزدیک سطح

دوره 52.2، شماره 107، شهریور 1401، صفحه 129-138

10.22034/jcee.2021.38528.1916

عباس میرزا محمدی؛ علیرضا محمد جعفری صادقی؛ حسن افشین


تاثیر میزان خوردگی خاموت و میلگردهای کششی بر رفتار تیرهای بتن مسلح

دوره 50.2، شماره 99، شهریور 1399، صفحه 61-70

10.22034/jcee.2020.23208.1565

یوسف نظام دوست؛ محمود میری؛ حسین بهشتی نژاد