کلیدواژه‌ها = بستر الاستیک دو پارامتری
تحلیل خمشی صفحات مستطیلی ضخیم همسانگرد جانبی واقع بر بستر الاستیک دو پارامتری

دوره 49.3، شماره 96، آذر 1398، صفحه 53-64

10.22034/ceej.2019.9652

غزاله صمدی؛ بهرام نوایی نیا؛ پروانه ناطقی بابگی