کلیدواژه‌ها = بار انفجاری داخل مخزن
تحلیل عددی رفتار دینامیکی سد بتنی وزنی تحت بار انفجاری داخل مخزن

دوره 47.1، شماره 86، خرداد 1396، صفحه 91-104

فردین نوروزی؛ فرهود کلاته؛ محمد علی لطف الهی یقین