تحلیل عددی رفتار دینامیکی سد بتنی وزنی تحت بار انفجاری داخل مخزن

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

3 دانشکده مهندسی عمران، دنشگاه تبریز

چکیده

بررسی­ها و تحقیقات در مورد رخداد انفجار در داخل مخزن سدها و تأثیر آن بر رفتار دینامیکی چنین سازه­هایی، با شروع جنگ جهانی دوم و پیدایش نیازهای اساسی برای تحقیق در این حوزه، ضرورت تحقیق در زمینه پدافند غیر عامل را گسترش داد. در مقاله حاضر پدیده انفجار داخل مخزن سد بتنی وزنی با استفاده از نرم­افزار اجزای محدود Abaqus بررسی گردید. در این بررسی دو مدل متفاوت از نظر هندسه و مشخصات مصالح برای سازه سد بتنی وزنی مد نظر قرار گرفته است، به طوری که مدل اول با لحاظ رفتار خطی مصالح و مدل دوم با لحاظ رفتار خطی و غیر خطی مصالح بتنی بدنه سد می­باشد. ابتدا صحت مدل­سازی سیستم سد- مخزن در مقایسه با تحقیقات تحلیلی صورت گرفته بررسی گردید، نتایج به دست آمده حاکی از انطباق کامل نتایج می­باشند. سپس تحلیل سیستم سد- مخزن- فونداسیون طی سناریوهای مختلف در نرم­افزار با تحلیل دینامیکی صریح انجام گردید. نتایج نشان دادند که جابجایی­های نقاط مختلف از بدنه سد در جهت افقی بیشتر از حالت قائم می­باشد و در نظر گرفتن رفتار غیر خطی جابجایی­ها را افزایش می­دهد. علاوه بر آن مقایسه تغییر موقعیت ارتفاعی بار انفجاری نشان داد که قرار گرفتن بار انفجاری در قسمت میانه از مخزن، میزان شتاب بیشتری ایجاد می­کند. توزیع موج تنش در بدنه سد با شروع انفجار از مقابل محل قرارگیری بار انفجاری در بدنه سد آغاز می­شود که این تنش­ها در پوسته بیرونی وجه پایین­دست سد بیشتر از وجه بالادست و نزدیک نقطه انفجار می­باشد. همچنین در نظر گرفتن رفتار غیر خطی در مقایسه با رفتار خطی تغییر محسوسی را در توزیع تنش سبب نمی­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Analysis of Dynamic Response of Concrete Gravity Dam under Blast Loading in the Reservoir

نویسندگان [English]

  • Fardin Nourouzi 1
  • Farhoud Kalateh 2
  • Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin 3
1 Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz
2 Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz
3 Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz
چکیده [English]

Studies about effects of blast in the reservoir on dynamic behavior of concrete dams is accelerated with began of Second World War and the necessity of finding the persevering ways of this structures against of blast loading (Cole, 1948). In the present paper the effect of explosion in the reservoir on dynamic response of concrete gravity dam is study using ABAQUS commercial software. In the present research two different gravity dam model are considered and the effect of geometrical and material properties on dynamic response of gravity dam are studied. In the first model the linear behavior of material and in the second model the linear and nonlinear behavior of material are considered in the analysis (Sprague and Geers, 2006).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blast loading
  • Gravity dam
  • Reservoir -structure interaction
  • Finite element
  • Displacement
  • stress
امامزاده ش، احمدی م، "مطالعه انتشار امواج ضربه­ای انفجار زیر آب به روش المان محدود"، نشریه مهندسی دریا، 1384، 3 (4)، 13-26.
حداد م، "بررسی تأثیر CFRP در ناحیه مستعد تشکیل مفصل پلاستیک در پایه پل­های بتن آرمه تحت بارگذاری یکنواخت"، چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران، سمنان، ایران، 5-7 شهریور، 1387.
شاه­محمدی ح، محمدی س، "تحلیل اثر موج حاصل از انفجار بر لوله­های مغروق"، نشریه مهندسی عمران و نقشه­برداری دانشکده فنی تهران، 1389، ٤٤ (1)، 61-72.
کلاته ف، عطارنژاد ر، "اثرات کاویتاسیون آکوستیکى و موج ضربه اى ناشى از آن درتحلیل دینامیکى سدهاى بتنى"، نشریه مهندسی عمران و نقشه­برداری دانشکده فنی تهران، 1390، 45 (3)، 379-389.
محمودزاده ا، "روش اجزای محدود"، انتشارات دانشگاه تهران، 1386.
Bhattacharjee SS, Lager P, “Application of NLFM models to predict cracking in concrete gravity dams”, Structural Engineering, 1994, 120, 1255-1271.
Chopra AK, “Hydrodynamic pressure on dam during earthquakes”, Engineering Mechanics, 1967, 98, 205-223.
Cole RH, “Underwater explosions”, Princeton University Press, US, 1948.
Ding P, Buijk A, “Simulation of under water explosion using MSC Dytran, MSC Software Coreporation”, 75th Shock & Vibration Symposium (SAVIAC), Virginia, US, 17-22 October, 2004.
Fenves G, Chopra AK, “Reservoir bottom absorption effects in earthquake response of concrete gravity dams”, Structural Engineering, 1985, 111, 545-562.
Galehdari SA, Khodarahmi H, Hadidi S, Karimi A, “Analysis of standoff and charge weight effect on peak pressure and deformation of metallic plate subjected to under water explosion”, Advanced Defense Science and Technology, 2014, 3, 207-216.
Iakovlev S, “Submerged fluid-filled cylindrical shell subjected to a shock wave: Fluid-structure interaction effects”, Fluids and Structures, 2007, 23, 117-142.
Langrand B, Leconte N, Menegazzi A, Millot T, “Submarine hull integrity under blast loading”, Impact Engineering, 2009, 36, 1070-1078.
Lee GC, Tsai CS, “Time domain analyses of dam-reservoir system”, Engineering Mechanics, 1991, 117, 1990-2006.
Li X, Wei X, Zheng P, Wu W, “The Response of a floating structure due to underwater explosion with cavitation effect”, International Offshore and Polar Engineering Conference, Beijing, China, 20-25 June, 2010.
Rajendran R, Narasimhan K, “Deformation and Fracture Behaviour of Plate Specimens Subjected to Underwater Explosion: A review”, Impact Engineering, 2006, 32, 1945-1963.
Ramajeyathilagam K, Vendhan CP, “Deformation and rupture of thin rectangular plates subjected to underwater shock”, International Journal of Impact Engineering, 2004, 30, 699-719.
Sprague MA, Geers TL, “A Spectral-element/ finite- element analysis if a ship-like structure subjected to an underwater explosion", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2006, 195, 2149-2167.
Teich M, Gebbeken N, “Analysis of FSI effects of blast loaded flexible structures”, Engineering Structure, 2011, 55, 73-79.