کلیدواژه‌ها = مقیاس روزانه
پیش‌بینی سیل با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI) در مقیاس روزانه

دوره 48.2، شماره 91، شهریور 1397، صفحه 27-35

10.22034/ceej.2018.7909

علیرضا شکوهی؛ نازگل حسینی پژوه؛ افشین بختیاری