پیش‌بینی سیل با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI) در مقیاس روزانه

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

2 گروه مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

3 مؤسسه آموزش عالی صائب، ابهر

10.22034/ceej.2018.7909

چکیده

یافتن روشی که بتواند در عین سادگی از دقت کافی در پیش­بینی سیلاب برخوردار باشد از چالش‌های همیشگی محققین بخصوص در کشورهای در حال توسعه بوده است. در این تحقیق برای اولین بار به بررسی توانایی روش شناخته شده شاخص بارش استاندارد شده (SPI)، که استفاده از مقیاس‌های بلند مدت آن برای مطالعات خشکسالی مرسوم است، برای پیش­بینی سیل در مقیاس روزانه پرداخته شده است. برای این تحقیق از دو حوضه مطالعاتی، کسیلیان در منطقه‌ای مرطوب با رژیم بارانی و کهیلک دره‌سی در حوضه آبریز صوفی­چای در منطقه‌ای نیمه خشک با رژیم برفی- بارانی استفاده شد. نتایج حاصل از به کار بردن SPI در مقیاس­های 3، 6، 9 و 12 روزه برای پایش و پیش­بینی سیل نشان داد که این شاخص در مقیاس­های مختلف روزانه در پیش­بینی و پایش سیل در هر دو حوضه آبریز کسیلیان و کهیلک دره‌سی موفق بوده است. با استفاده از شاخص‌های احتمال تشخیص (POD)، هشدار غلط (FAR) و موقعیت بحرانی (CSR) بهترین نتیجه برای حوضه کسیلیان با SPI6 و برای حوضه کهیلک دره‌سی برای زمان­های بارانی با SPI3 و برای دوره‌های برفی با SPI9 بلندمدت‌تر از آن به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flood Forecasting via Daily Scale Standardized Precipitation Index

نویسندگان [English]

  • Alireza Shokoohi 1
  • Nazgol Hosseini Pazhouh 2
  • Afshin Bakhtiari 3
1 Faculty of engineering and technology, University of Imam Khomeini International, Qazvin
2 Qazvin Imam Khomeini international university
3 Department of Civil Engineering, Abhar Institute of Higher Education
چکیده [English]

Most investigations on the SPI (Standard Precipitation Index) have focused on drought analysis yet. A few researchers including Seiler et al. (2002) and Du et al. (2012) using monthly data showed SPI2, SPI12, and SPI24 have the potential to forecast floods occurrence.
 The present research aimed at using SPI for flood occurrence forecasting. The results of the study are important from two points of view: first, the applied model uses just one parameter that imposes less uncertainty through decreasing errors in preparing and introducing data to the model, and second, the model uses the most common available data with  acceptable length everywhere; i.e. precipitation.
While in drought analysis monthly scale is common, in this research the SPI was used in daily scale to fit the purpose of the study. For the case study, two different watersheds were selected; one in a humid area (Kasilian watershed in the north of Iran) and the other in a semi dry region with a river of rainfall-snowy hydrologic regime (Kailak Darahsi watershed in the north-west of Iran).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood forecasting
  • SPI
  • Daily scale
  • Humid region
  • Rainfall-Snow regime
شریفی م، رفاهی ح، معزاردلان م، "ارزیابی ضریب رواناب ناشی از بارش در حوضه معرف کسیلیان"، مجله علوم کشاورزی ایران، 27(3)، 1375، 1-17.
شکوهی ع، "مقایسه شاخص­های RDI و SPI برای تحلیل خشکسالی در مقیاس ایستگاهی با تکیه بر خشکسالی کشاورزی (مطالعه موردی قزوین و تاکستان)"، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، سال سوم، شماره نهم، 1391، 111-122.
یاراحمدی ج، نیکخوم ر، "بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر وقوع سیلاب­ها در حوضه صوفی چای"، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه­ریزی (دانشگاه تبریز)، سال 16، شماره 39، 1389، 151-169.
Angledis P, Maris F, Kotsovinos N, Hrissanthou V, “Computation of drought index SPI With alternative distribution functions”, Water resources management, 2012, 26(9), 2453-2473.
Chen H, Sun J, Chen X, “Future Changes of Drought and Flood Events in China under a Global Warming Scenario”, Atmospheric and Oceanic Science Letters, 2013, 6(1), 8-13.
Du J, Fang J, Xu W, Shi P, “Analysis of dry/wet conditions using the standardized precipitation index and its potential usefulness for drought/flood monitoring in Hunan Province, China”, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2012, 27(2),377-387.
Hao Z, Aghakouchak A, “A non-parametric multivariate multi-Index drought monitoring framework”, Special Advance in Drought Monitoring Collection., 2014, 89-101 (DOI: 10.1175/JHM-D-12-0160.1).
Hong W, Hayse MJ, Wilhite DA, Svoboda MD, “The effect of the length of record on the Standardized Percipitation Index calculation”, International Journal of Climatology, 2004, 25, 505-520.
Komuscu AU, “Using the SPI to analyze spatial and temporal patterns of drought in Turkey”, International Drought Information Center, University of Nebraska, Drought Network News, 2014, 11, 7-13.
McKee TB, Doesken NJ, Kleist J, “Drought monitoring with multiple time scales”, The Ninth Conference on Applied Climatology, American Meteorological Society: Dallas, Texas, USA, 15-20 January, 1995.
McKee TB, Doesken NJ, Kleist J, “The relationship of drought frequency and duration to time scales”, The Eighth Conference on Applied Climatology, American Meteorological Society, Anaheim, CA., USA,17-22 January, 1993.
Seiler RA, Hayes MJ, Bressan L, “Using the standardized precipitation index for flood risk monitoring”, International Journal of Climatology, 2002, 22(11),1365-1376.