کلیدواژه‌ها = پایدارسازی
بهینه‌یابی طول شمع در پایدارسازی شیب‌های خاکی

دوره 49.2، شماره 95، شهریور 1398، صفحه 59-69

10.22034/ceej.2019.9298

محمد حاجی عزیزی؛ علی رضا مرادی؛ مسعود نصیری؛ احمدرضا مظاهری؛ حسن شرفی


تحلیل حساسیت تنش و بیشینه تغییر مکان قائم سطح بالاست بر اساس مشخصات سیستم خطوط بالاستی راه‌آهن ایران

دوره 45.1، شماره 78، خرداد 1394، صفحه 103-114

سعید محمدزاده؛ جبارعلی ذاکری؛ محمد وریا خورده‌بینان