کلیدواژه‌ها = عمق آبشستگی
پیش بینی و ارزیابی عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله با استفاده از روش های پایه کرنلی برای جریان های یکنواخت

دوره 52.4، شماره 109، بهمن 1401، صفحه 1-12

10.22034/jcee.2022.49189.2097

کیومرث روشنگر؛ شیما شفیع نائیبی؛ محمدعلی لطف الهی یقین؛ مهرداد رمضانیلر


تخمین عمق آبشستگی پایه‌های پل با استفاده از روش‌های آماری و الگوریتم‌های هوشمند

دوره 46.2، شماره 83، شهریور 1395، صفحه 1-13

سیدمرتضی سیدیان؛ ابوالحسن فتح آبادی


تخمین عمق آبشستگی در پای سازه‌های ساحلی با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیک

دوره 45.1، شماره 78، خرداد 1394، صفحه 115-122

عباس یگانه بختیاری؛ علی پورزنگبار؛ فاطمه حاجی‌ولیئی