نویسنده = مهدی عباسی زاده باغبان
ارزیابی عملکرد روش محفظه مکش هیدرولیکی در رسوب‌زدایی مخازن

دوره 50.1، شماره 98، خرداد 1399، صفحه 43-52

10.22034/ceej.2020.11126

مهدی عباسی زاده باغبان؛ بابک لشکرآرا