نویسنده = محمدرضا اصفهانی
طول وصله در تیرهای بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمری الیافی (FRP)

دوره 44.1، شماره 74، خرداد 1393، صفحه 41-54

مهراله رخشانی مهر؛ محمدرضا اصفهانی؛ سیدروح الله موسوی


سازگاری بین بتن اولیه و مصالح ترمیم در فرآیند ترمیم بتن

دوره 43.1، شماره 70، خرداد 1392، صفحه 1-13

---

سارا آرین منش؛ محمدرضا اصفهانی