نویسنده = علیرضا نگهدار
بررسی اثر جایگزینی زئولیت و خاکستر سبوس برنج با کانی های مختلف رسی بر رفتار خاک های آلوده

دوره 53.3، شماره 112، آذر 1402، صفحه 93-105

10.22034/jcee.2022.51615.2147

سید علیرضا نصرتی؛ علیرضا نگهدار؛ حسن نگهدار؛ مهدی سیاوش نیا


تأثیر چرخه ذوب و انجماد بر نشست‌های بلند‌مدت خاک سیلت فروریزشی

دوره 48.2، شماره 91، شهریور 1397، صفحه 81-91

10.22034/ceej.2018.7907

علیرضا نگهدار؛ شیما یادگاری؛ شیوا رحمانی


بررسی رفتار خزشی خاک ماسه رس‌دار تحت آزمایش تحکیم یک بعدی

دوره 45.3، شماره 80، آذر 1394، صفحه 65-74

علیرضا نگهدار؛ شیما یادگاری؛ سیاب هوشمندی