نویسنده = فرشاد احمدی
بررسی عملکرد الگوریتم‌های Kstar و GPR در مدل‌سازی شاخص خشکسالی هواشناسی RDI (مطالعه موردی: شرق حوضه دریاچه ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/ceej.2023.55292.2225

مرضیه صادقیان آق کندی؛ حسین رضایی؛ کیوان خلیلی؛ فرشاد احمدی