نویسنده = شهرام رجبی
بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر شیب معکوس و آرایش بلوک های میانی متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

10.22034/ceej.2023.52531.2168

رسول دانشفراز؛ امیر قادری؛ شهرام رجبی