نویسنده = مسعود نوشادی
تعیین روش بهینه فرآیند ZLD برای استفاده مجدد از پساب دستگاه اسمز معکوس

دوره 46.3، شماره 84، آذر 1395، صفحه 63-74

مهرناز شیبانی فر؛ مسعود نوشادی


بررسی کارایی اثـر نـانـو ذرات نقره در گنـدزدایـی آب آشامیدنی

دوره 46.1، شماره 82، خرداد 1395، صفحه 83-93

مسعود نوشادی؛ پریسا قنبری زاده