نویسنده = محمود میری
تاثیر میزان خوردگی خاموت و میلگردهای کششی بر رفتار تیرهای بتن مسلح

دوره 50.2، شماره 99، شهریور 1399، صفحه 61-70

10.22034/jcee.2020.23208.1565

یوسف نظام دوست؛ محمود میری؛ حسین بهشتی نژاد


بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از ترکیب زئولیت و متاکائولین بر دوام و خوردگی میلگرد در بتن خودتراکم

دوره 46.1، شماره 82، خرداد 1395، صفحه 49-58

مهدی قویدل شهرکی؛ محمود میری؛ مهرا... رخشانی مهر