دوره و شماره: دوره 49.4، شماره 97، اسفند 1398، صفحه 1-130 (زمستان 98) 
بررسی اثرات پیش تخمیر و مدت زمان هوادهی در تصفیه پساب کشتارگاه

صفحه 15-20

ایمان آژئیده جونقانی؛ علیرضا فضلعلی؛ رضا داورنژاد


پیش‌بینی ضریب دبی در سرریز نیلوفری با گرداب‌شکن‌های هرمی با استفاده از مدل فیزیکی

صفحه 93-104

فرزانه صیادزاده؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ حسین صدقی؛ امیر خسروجردی