کاربرد روش زمان‌دوام در طراحی لرزه‌ای بهینۀ قاب‌های فولادی با استفاده از الگوریتم تغییر شکل‌های یکنواخت

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

بررسی عملکرد سازه‌ها تحت بارهای لرزه‌ای نیازمند تحلیل‌های پرحجم دینامیکی و تاریخچه‌ زمانی است. در روش‌های طرح بهینه که نیازمند تحلیل‌های مکرر در طی فرآیند سعی و خطا می‌باشند، حجم محاسبات مورد نیاز در هر ارزیابی تابع هدف در کارایی الگوریتم‌های بهینه‌سازی بسیار تأثیرگذار است. این موضوع باعث شده است تا محققین کماکان در پیِ یافتن شیوه‌های جدیدی برای بررسی عملکرد سازه تحت زلزله با شدت‌های مختلف باشند. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش زمان‌دوام، دریافتی درست از رفتار سازه در سطوح عملکردی پیوسته به دست آورده و از آن برای تعیین مقاطع بهینه در قاب‌های خمشی فولادی استفاده شود. در روش زمان ‌دوام، سازه تحت توابع شتاب فزاینده‌ای که مدت زمان‌های مختلف اعمال آن نمایان‌گر شدت‌های مختلف زلزله است، قرار می‌گیرد. استفاده از روش زمان‌دوام و در نتیجه کاهش حجم آنالیزهای انجام شده در هر گام امکان بهره‌گیری از الگوریتم­های مختلف بهینه‌سازی در تعیین پارامترهای طراحی را فراهم می‌کند. بدین منظور، مقاطع بهینه برای یک مدل قاب خمشی فولادی با رفتار غیرارتجاعی با به کارگیری تئوری تغییر شکل‌های یکنواخت تعیین شده است. در این روش برای رسیدن به توزیع بهینۀ مقاطع المان‌های سازه‌ای، مصالح تدریجاً از بخش‌های قوی‌تر سازه به بخش‌های ضعیف‌تر آن منتقل می‌شود. در نهایت در سازۀ به دست آمده، تغییر شکل‌ها در تمام اعضا به مقدار مجاز خود رسیده و از حداکثر ظرفیت سازه استفاده می‌شود و می‌توان به سازۀ سبک‌تری دست یافت. در این تحقیق آیین‌نامه ASCE41-06 به عنوان معیار طراحی عملکردی در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Endurance Time Method in Optimum Seismic Design of Steel Frames Using Uniform Deformations Theory

نویسندگان [English]

  • Mohammad Charkhtab Basim 1
  • Homayoon E. Estekanchi 2
1 Faculty of Civil Engineering, Sahand University of Technology
2 Department of Civil Engineering, Sharif University of Technology
چکیده [English]

In recent years, many research works have been accomplished to reduce the amount of losses induced by seismic hazards. In this regard, performance-based design approaches are recognized as promising tools. These approaches consist three steps: determination of performance objective, initial design and revising the design until achieving the final design. Optimization algorithm is used to automate the revising procedure (Gallagher and Zienkiowicz, 1973; Estekanchi and Basim, 2011). In linear static approaches of seismic design loading, structures with more stiffness and lateral strength are preferred, but investigations show that some cases exist that structures with lower stiffness show better behavior under seismic loadings. Therefore, it is required to use more precise modeling and analysis techniques and consider performance of the structure is multiple hazard levels in optimum design process. On the other hand, one of the most important obstacles in optimum design procedure is accurate response estimation with an acceptable computational effort. In this study, the Endurance Time (ET) method is used to estimate the response of the structure at various hazard intensity levels (Estekanchi et al. 2004). Uniform deformations theory introduce by Gong et al. (2003) is used here to acquire the optimum sections of a prototype steel frame with the least structural weight satisfying performance objectives in multiple hazard levels. Efficiency of the method and performance of the prototype structure before and after optimization is investigated and discussed. ASCE41-06 (2007) is used to define performance objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance based optimum design
  • Endurance Time method
  • optimization
  • Uniform deformations theory
راحمی م، "طراحی لرزه ای بهینه قاب های خمشی فولادی بر پایه عملکرد آنها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1386.
سرمستی ه، تقی‌زاده ن، "بهینه‌سازی چندمعیاری توپولوژی سازه‌ها بر اساس حداکثر کردن سختی و حداقل کردن تنش"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 1393، 44(74)، 81-88.
کرمی محمدی ر، "اثر نحوه توزیع مقاومت برشی برکاهش خرابی سازه ها در زلزله"، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1380.
مقدم ح، "مهندسی زلـزله- مبانی و کاربرد"، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف،تهران، ایران، 1381.
Asce41-06, “Seismic Rehabilitation of Existing Buildings”, ASCE/SEI Seismic Rehabilitation Standards Committee, American Society of Civil Engineers, Reston, VA, 2007.
Basim MC, Estekanchi HE, “Application of endurance time method in performance-based optimum design of structures”, Structural Safety, 2015, 56, 52-67.
Bozorgnia Y, Bertero VV, “Earthquake engineering: from engineering seismology to performance-based engineering”, CRC press, US, 2004.
Christensen PW, Klarbring A, “An introduction to structural optimization”, Springer, 2009.
Connor JJ and Klink BS 1996. Introduction to motion based design, Computational Mechanics.
Estekanchi H, Arjomandi K, Vafai A, “Estimating structural damage of steel moment frames by endurance time method” Journal of Constructional Steel Research, 2008, 64 (2), 145-155.
Estekanchi H, Riahi H, Vafai A, “Endurance time method: exercise test as applied to structures”, Asian Journal of Civil Engineering, 2009, 10 (5), 559-577.
Estekanchi H, Riahi H, Vafai A, “Application of endurance time method in seismic assessment of steel frames”, Engineering Structures, 2011, 33 (9), 2535-2546.
Estekanchi HE, Basim MC, “Optimal damper placement in steel frames by the Endurance Time method”, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 2011, 20 (5), 612-630.
Estekanchi HE, Vafai A, Sadeghazar M, “Endurance time method for seismic analysis and design of structures”, Scientia Iranica, 2004, 11 (4), 361-370.
Gallagher R, Zienkiowicz O, “Optimum Structural Design; Theory and Applications”, Wiley, New York, 1973.
Gantes C, Vayas I, Spiliopoulos A, Pouangare C, “Optimum bending and shear stiffness distribution for performance based design of rigid and braced multi-story steel frames”, Behavior of steel structures in seismic areas, 2000, 585-592.
Ganzerli S, Pantelides C, Reaveley L, “Performance‐based design using structural optimization”, Earthquake engineering & structural dynamics, 2000, 29 (11), 1677-1690.
Gong Y, Grierson D, Xu L, “Optimal design of steel building frameworks under seismic loading”, Response of Structures to Extreme Loading XL2003, Canada, Toronto, 2003.
Mirzaee A, Estekanchi HE, Vafai A, “Application of Endurance Time Method in Performance-Based Design of Steel Moment Frames”, Scientia Iranica, 2010, 17 (6), 361-370.
Moghaddam H, Hajirasouliha I, “Optimum strength distribution for seismic design of tall buildings:, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 2008, 17 (2), 331-349.
Nozari A, Estekanchi H, “Optimization of Endurance Time acceleration functions for seismic assessment of structures”, International Journal of Optimization in Civil Engineering, 2011, 1 (2), 257-277.
Riahi H, Estekanchi H, “Seismic assessment of steel frames with the endurance time method”, Journal of Constructional Steel Research, 2010, 66 (6), 780-792.
Talbi, E-G, “Metaheuristics: from design to implementation, Wiley, 2009.