بررسی اثرات پیش تخمیر و مدت زمان هوادهی در تصفیه پساب کشتارگاه

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه اراک

چکیده

     تصفیه پساب کشتار‌گاه­های دام به دلیل برخورداری از بار آلی بسیار زیاد همواره پیچیده و پرهزینه است. پساب کشتارگاه صنعتی جونقان که به عنوان نمونه مورد ارزیابی قرار گرفته است نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این مطالعه پس از ساخت پایلوت مورد نیاز، اثرات مدت زمان هوادهی و پیش­تخمیر در تصفیه پساب کشتارگاه بررسی شد. نتایج نشان داد که پیش­تخمیر (انبارش بی­هوازی)، به طور قابل توجهی در تصفیه پساب نهایی تأثیرگذار است به نحوی که پس از حدود 7 روز انبارش بی­هوازی، میانگین حذف COD، حدودا 54% به دست آمد که پس از آن و در واحد هوادهی که در مدت زمان­های مختلف هوادهی گردید، میانگین حذف COD در بهترین شرایط 98% به دست آمد. همچنین میزان حذف آمونیوم (NH4) و فسفات (PO4) بعد از هوادهی به مدت زمان 7 ساعت که بهترین شرایط را دارا بود، به ترتیب 96 و 5/98 درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wastewater Treatment, Pre-Fermentation, Duration of Aeration, Highly polluted Wastewater.

نویسندگان [English]

  • Iman Ajideh Jouneqani
  • Alireza Fazlali
  • Reza Davarnejad
Chemical Engineering Department, Arak University, Arak
چکیده [English]

     Slaughterhouse waste contains many organic matters, suspended solid particles (SS), oil and lipid, nitrogen and phosphate and biological infiltration of these pastes for removing much organic matters has special efficiency because of high concentration of organic load and nitrogen (Merzouki et al., 2005). The aim of the present study is to examine the effect of pre-fermentation and duration of aeration on removing the pollutant from waste containing COD, ammonium and phosphate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • slaughterhouse wastewater
  • wastewater treatment
  • pre frementation
  • high organic load
حسنی ا ح، جاوید ا ح، ترابیان ع، حسینیان س م، حیات­بخش ا، "بررسی عملکرد سیستم­های هوادهی (لجن فعال) با بستر ثابت در تصفیه پساب­های با بار آلودگی بالا"، علوم و تکنولوژی محیط زیست، 11 (4)، زمستان 1388.
حسینیان س م، "اصول طراحی تصفیه‌خانه‌های پساب شهری و پساب صنعتی"، چاپ اول، انتشارات آینده‌سازان، 1377.
سازمان حفاظت محیط ‌زیست ایران، "ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی"، انتشارات سازمان حفاظت محیط‌ زیست ایران، تهران، 1378، 5-6.
کرد مصطفی­پور، ف، بذرافشان ا، فرزادکیا م، اونق ک، جعفری منصوریان ح، "کاربرد فرآیند ترکیبی انعقاد شیمیایی- انعقاد الکتریکی در تصفیه پساب کشتارگاه دام"، مجله سلامت و محیط، 5 (4)، پاییز 1391، 426-415.
کریمی ک، صادقی م، "تصفیه پساب کشتارگاه به ‌وسیله بیوراکتور غشایی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1392.
Abdullah N, Ujang Z, Yahya A, “Aerobic granular sludge formation for high strength agro-based wastewater treatment”, Bioresour Technol, 2011, 102 (12), 6778-678.
Amuda OS, Alade A, “Coagulation/flocculation process in the treatment of abattoir wastewater”, Desalination, 2006, 196 (1-3).
Bassin JP, Kleerebezem R, Dezotti M, Van Loosdrecht MCM, “Simultaneous nitrogen and phosphate removal in aerobic granular sludge reactors operated at different temperatures”, Water Res, 2012, 46 (12), 3805-3816.
Belmonte M, Vázquez-Padín JR, Figueroa M, Franco A, Mosquera-Corral A, Campos JL, Méndez R, “Characteristics of nitrifying granules developed in an air pulsing SBR”, Process Biochem, 2009, 44 (5), 602-606.
Bohdziewicz J, Sroka E, “Integrated system of activated sludge-reverse osmosis in the treatment of the wastewater from the meat industry”, Process Biochem, 2005, 40 (5), 1517-1523.
Gungor K, Muftugil MB, Ogejo JA, Knowlton KF, “Prefermentation of liquid dairy manure to support biological nutrient removal”, Biores Technol, 2009, 100 (7), 2124-2129.
Jia Y, Gao C, Zhang L, Jiang G, “Effects of Pre-fermentation and Influent Temperature on the Removal Efficiency of COD, NH4-N and PO4 in Slaughterhouse Wastewater by Using SBR”, Energy Procedia, 2012, 16, 1964-1971.
Kist L, Moutaqi T, Machado E, “Cleaner production in the management of water use at a poultry slaughterhouse of Vale does Taquari”, Brazil: A case study .J, Clean. Prod, 2009, 17, 1200-1205.
Liu Y, Kang X, Li X, Yuan Y, “Performance of aerobic granular sludge in a sequencing batch bioreactor for slaughterhouse wastewater treatment”, Bioresource Technology, 2015, 190, 487-491.
MASSÉ DI, MASSE L, “Characterization of wastewater from hog slaughterhouses in Eastern Canada and evaluation of their in-plant wastewater treatment systems”, Journal of Canadian Agricultural Engineering, 2000, 42 (3).
McCue T, Shah R, Vassiliev I, Liu YH, Eremektar FG, Chen Y, Randall AA, “Evaluation of influent pre-fermentation as a unit process upon biological nutrient removal”, Water Sci. Technol, 2003, 47 (11), 9-15.
Merzouki M, Bernet N, Delgenès JP, Benlemlih M, “Effect of prefermentation on denitrifying phosphorus removal in slaughterhouse wastewater”, Bioresour Technol, 2005, 96 (12), 1317-1322.
Millamena OM, “Ozone treatment of slaughterhouse and laboratory wastewaters”, Aquacultural Engineering, 1992, 11 (1), 23-31.
Miranda LAS, Henriques JAP, Monteggia LO, “A full-scale UASB reactor for treatment of pig and cattle slaughterhouse wastewater with a high oil and grease content”, Brazilian Journal of Chemical Engineering, 2005, 22 (4), 601- 610.
Taylor and Francis Group, “Waste treatment in the Food Processing industry”, Second Edition, 2004, 65-80.
Tsuneda S, Nagano T, Hoshino T, Ejiri Y, Noda N, Hirata A, “Characterization of nitrifying granules produced in an aerobic upflow fluidized bed reactor”, Water Res, 2003, 37 (20), 4965-4973.
United States Environmental Protection Agency. “Development document for the proposed effluent limitations guidelines and standards for the meat and poultry products industry point source category”, Washington DC, USA, 2008, EPA-821-B-01-007.
WHO, “Health Guidelines for the use of Wastewater in Agriculture and Aguaculture”, Technical Report Series 778, 1989, 38-40, Geneva.
Yordanov D, “Preliminary study of the efficiency of ultrafiltration treatment of poultry slaughterhouse wastewater”, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2010, 16 (6), 700-704.
Zhao Y, Huang J, Zhao H, Yang H, “Microbial community and N removal of aerobic granular sludge at high COD and N loading rates”, Bioresource Technology, 2013, 143, 439-446.