دوره و شماره: دوره 43.1، شماره 70، خرداد 1392، صفحه 1-120 (توضیح فارسی) 

مقاله کامل پژوهشی

سازگاری بین بتن اولیه و مصالح ترمیم در فرآیند ترمیم بتن

صفحه 1-13

---

سارا آرین منش؛ محمدرضا اصفهانی


بررسی پدیده پیرشدگی در مخلوط‏ های آسفالتی

صفحه 71-77

---

سیدعباس طباطبایی؛ حسن زیاری؛ منصور ایارده