بررسی خوردگی در آزمونه‌های بتنی مسلح با نسبت آب به سیمان مختلف واقع در شرایط رویارویی پاشش در منطقه خلیج فارس

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران - دانشکده فنی

2 دانشگاه Missouri S&T آمریکا

3 دانشگاه Delft هلند

---

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Corrosion in Reinforced Concretes with Different Water to Cement Ratios at Splash zone

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shekarchizadeh 1
  • Mahdi Valipour 2
  • Farhad Pargar 3
1 University of Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete durability
  • Corrosion
  • Splash zone
  • W/C ratio
  • Macrocell
  • Half cell
  • Corrosion rate
[1]        Neville, A., "Good Reinforced Concrete in the Persian Gulf", Materials and Structures Journal, 2000, 33, 655-664.
[2]        Shekarchi, M., Moradi-Marani, F., Pargar, F., "Corrosion Damage of a Reinforced Concrete Jetty Structure in the Persian Gulf: a Case Study", Structure and Infrastructure Engineering, 2009, 1-13.
[3]        Shekarchi, M., Rafiee, A., Layssi, H., "Long-Term Chloride Diffusion in Silica Fume Concrete in Harsh Marine Climates", Cement & Concrete Composite, 2009, 31 (10), 769-775.
[4]        Ghods, P., Chini, M., Alizadeh, A., Hoseini, M., Shekarchi, M., Ramezanianpour, A. A., "The Effect of Different Exposure Conditions on the Chloride Diffusion into Concrete in the Persian Gulf Region", 3th ConMat’05, Vancouver, Canada, 2007.
[5]        Benture, A., Diamond, S., Berke, N. S., "Steel Corrosion in Concrete, Fundamentals and Civil Engineering Practice", E & FN Spon, 1997.
[6]        ASTM G109, "Determining the Effects of Chemical Admixtures on the Corrosion of Embedded Steel Reinforcement in concrete Exposed to Chloride Environments", 2003.
[7]        ASTM C876, "Half-Cell Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete", 2003.
]8[     پرگر، ف.، "بررسی پارامترهای مؤثر بر غلظت کلر بحرانی برای شروع خوردگی میلگردهای فولادی در بتن"، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة فنی، دانشگاه تهران، 1385.