تعداد مقالات: 447
2. سازگاری بین بتن اولیه و مصالح ترمیم در فرآیند ترمیم بتن

دوره 43.1، شماره 70، بهار 1392، صفحه 1-13

---

سارا آرین منش؛ محمدرضا اصفهانی


3. تأثیر اعمال تنش‏ های برجا، مدل ‏سازی ناپیوستگی ‏ها و شرایط مرزی مناسب تکیه ‏گاه‏ های سنگی در تحلیل سدهای بتنی قوسی

دوره 42.4، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 1-14

---

عادل فردوسی؛ احمدرضا مصطفی قره باغی؛ محمدتقی احمدی؛ محمدرضا چناقلو؛ مهرداد امامی تبریزی


4. تحلیل مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومت با مشخصات غیر‏قطعی

دوره 42.3، شماره 68، پاییز 1391، صفحه 1-12

---

محمد رضا اصفهانی؛ فرزاد شهابیان؛ سیدمحمد صابری زاده


5. تحلیل اندرکنش دینامیکی سرریز و پی سد بارزو شیروان با استفاده از روش المان مرزی

دوره 42.2، شماره 67، تابستان 1391، صفحه 1-14

---

بابک امیدوار؛ محمد رحیمیان؛ علیرضا صناعی ها


6. محاسبه شاخص قابلیت اعتماد فازی سازه‌ها با استفاده از تکنیک بهینه‏سازی آلفا برش‏ها

دوره 43.4، شماره 73، زمستان 1392، صفحه 1-12

منصور باقری؛ محمود میری؛ ناصر شابختی


7. مدل‏سازی پویای سیستم سد و آب‏های زیرزمینی به منظور مدیریت بهینه آب (مطالعه موردی: سد گلک)

دوره 44.1، شماره 74، بهار 1393، صفحه 1-12

محمدتقی اعلمی؛ سعید فرزین؛ محمدحسین احمدی؛ بهزاد آقابالایی


8. مطالعه موردی در زمینه تأثیر اتصالات بر ضریب رفتار سیستم‌های دوگانه پیش‌ساخته

دوره 44.3، شماره 76، پاییز 1393، صفحه 1-15

سیدنیرم آهو قلندری؛ مرتضی مدح خوان


9. تخمین انرژی شکست بتن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 42.1، شماره 66، بهار 1391، صفحه 1-8

حسن افشین؛ نقدعلی چوپانی؛ هادی فتحی پورآذر


10. بررسی آزمایشگاهی استفاده از بتن بازیافت‌ شده در لایه زیراساس روسازی‌های راه

دوره 44.4، شماره 77، زمستان 1393، صفحه 1-11

وحید آین؛ سیّدمسعود نصرآزادانی؛ علیرضا خاوندی خیاوی؛ محمدحسین امین فر؛ جواد علیزاده صومعه


13. تأثیر سری صفحات مثلثی در قوس ملایم 90 درجه بر الگوی توپوگرافی بستر

دوره 45.3، شماره 80، پاییز 1394، صفحه 1-11

محمد بهرامی یاراحمدی؛ محمود شفاعی‌بجستان


14. بررسی تأثیر اندازه، رطوبت ذرات و مالچ پلی‌اکریلیک اسید بر میزان فرسایش بادی

دوره 45.4، شماره 81، زمستان 1394، صفحه 1-6

ناهیده اسحقی سردرود؛ هوشنگ کاتبی؛ عبدالرضا میرمحسنی


16. تخمین عمق آبشستگی پایه‌های پل با استفاده از روش‌های آماری و الگوریتم‌های هوشمند

دوره 46.2، شماره 83، تابستان 1395، صفحه 1-13

سیدمرتضی سیدیان؛ ابوالحسن فتح آبادی


17. انتشار ترکیبات BTEX بنزین در خاک اشباع و غیر اشباع

دوره 46.3، شماره 84، پاییز 1395، صفحه 1-15

کاظم بدو؛ بهاره محمدسیدی


19. تراکم‌پذیری خاک‌های سست تثبیت شده با سیمان

دوره 47.1، شماره 86، بهار 1396، صفحه 1-9

احد اوریا؛ تقی بهبودی مصمم


20. پیش‌بینی ظرفیت باربری جانبی شمع‌ها در خاک‌های رسی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

دوره 47.2، شماره 87، تابستان 1396، صفحه 1-10

علیرضا اردکانی؛ وحیدرضا کوهستانی


21. تأثیر استفاده از زئولیت، میکروسیلیس و متاکائولن بر کارایی و مقاومت بتن خود متراکم

دوره 47.3، شماره 88، پاییز 1396، صفحه 1-7

جمال احمدی؛ احمد بیگدلو؛ مهدی سلیمانی راد


24. ارائه نوعی اتصال تیر به ستون بتنی پیش‌ساخته و مقایسه آن با اتصالات رایج

دوره 48.2، شماره 91، تابستان 1397، صفحه 1-15

جمشید اسماعیلی؛ سیدنیرم آهوقلندری؛ مسعود فرزام


25. جامدسازی آلاینده فلز سنگین سرب توسط نانوکپسول‌های پلیمری با روکش سیلیکاتی

دوره 48.3، شماره 92، پاییز 1397، صفحه 1-11

وحید رضا اوحدی؛ پارسا مهاجری؛ محمد امیری