کلیدواژه‌ها = COD
استفاده از راکتور بیولوژیکی MBBR حاوی مدیایKaldness در تصفیه نفتاب

دوره 51.2، شماره 103، تیر 1400، صفحه 41-49

10.22034/jcee.2020.25824.1621

حدیث حائری؛ فرشید پژوم شریعتی؛ فرهاد قادری


کاربرد فرآیند ازناسیون در تصفیه شیرابه حاصل از زباله‌گاه

دوره 44.3، شماره 76، آذر 1393، صفحه 39-45

مریم شعبانی؛ اسماعیل فاتحی فر؛ علی برادر خوش فطرت؛ داود کاه فروشان