کلیدواژه‌ها = جریان گل‌آلود
مدل‌سازی عددی جریان گل‌آلود در مخزن سد دز

دوره 49.1، شماره 94، خرداد 1398، صفحه 77-88

10.22034/ceej.2019.8958

محمدرضا زایری؛ مهدی قمشی


تأثیر بازشدگی دریچه‌های تخلیه تحتانی سد بر خروج جریان گل‌آلود (مطالعه موردی: سد سفیدرود)

دوره 44.1، شماره 74، خرداد 1393، صفحه 25-40

نفیسه ترکمانزاد؛ بایرامعلی محمدنژاد؛ جواد بهمنش