کلیدواژه‌ها = LCM
مدل‌سازی تغییرات کاربری جنگل با استفاده از LCM در منطقه جنگلی فندقلو (اردبیل)

دوره 52.4، شماره 109، بهمن 1401، صفحه 127-140

10.22034/jcee.2021.43502.1984

خلیل ولیزاده کامران؛ مریم صادقی؛ سید اسدالله حجازی