کلیدواژه‌ها = میخ‌کوبی
ارزیابی تأثیر پارامترهای خاک بر رفتار شیروانی خاکی اصلاح شده با میخکوبی

دوره 50.1، شماره 98، خرداد 1399، صفحه 1-8

10.22034/ceej.2020.11122

احد باقرزاده خلخالی؛ سید مجتبی قدمگاهی