کلیدواژه‌ها = تثبیت
بررسی آزمایشگاهی اثر توأمان تسلیح و تثبیت بر رفتار برشی ماسه بابلسر

دوره 49.4، شماره 97، اسفند 1398، صفحه 83-91

عیسی شوش پاشا؛ حمید رضا نجاتی نمین


بررسی اثر زئولیت بر مقاومت برشی خاک ماسه‌ای بابلسر، تثبیت‌ شده با سیمان

دوره 49.1، شماره 94، خرداد 1398، صفحه 89-96

عیسی شوش پاشا؛ مجتبی عباسی؛ حسین ملاعباسی