کلیدواژه‌ها = حالت حدی
بررسی عددی سه‌بعدی رفتار سیستم میخ‌گذاری خاک به روش تفاضل محدود

دوره 48.1، شماره 90، خرداد 1397، صفحه 23-33

10.22034/ceej.2018.7573

سید کاظم رضوی؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ امیرحسن رضایی فرعی