کلیدواژه‌ها = آباکوس
ارزیابی عمق نفوذ بمب در سنگ‌های با RMR>90

دوره 51.3، شماره 104، آبان 1400، صفحه 125-135

10.22034/jcee.2020.11037.1296

ایوب الیاسی؛ سیدحسین میرزینلی


شبیه‌سازی معتبر چسبندگی- لغزش بین میلگرد و بتن

دوره 50.4، شماره 101، اسفند 1399، صفحه 73-82

10.22034/jcee.2020.22447.1555

مرتضی مهمی؛ وحید بروجردیان